Argumenty proti

 • Zákon boří státotvorné ideje a snahy T.G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě  způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací.
 • Navrhované vyrovnání nerespektuje historii a je nadhodnocené.
 • Majetek určený k vydání církve nikdy plně nevlastnily. O tomto majetku stát několik století spolurozhodoval. Tento majetek má však nyní přejít do výlučného soukromého vlastnictví a pravomoci církví.
 • Výše finanční náhrady byla stanovena bez dostatečných podkladů. Vyčíslení vychází z neúplných údajů, a je tedy chybné.
 • Zákon křivdí ostatním restituentům.
 • Církve budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje nově získaného majetku.
 • Navržený zákon umožňuje až trojí náhradu za stejný majetek.
 • Finanční náhrada za křivdy způsobené komunistickým režimem má být vyplacena také církvím, které před rokem 1989 neexistovaly (Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy – 1 056 336 374 Kč, Luterská evangelická církev a.v. – 113 828 334 Kč).
 • Vyplacením náhrad nekončí financování činnosti církví státem.

Podrobné legislativně právní

 • Restituce znamená návrat k předchozímu stavu. V případě, že by došlo k návratu do předchozího stavu, jednalo by se o návrat do r. 1947. Do takovéhoto stavu veřejného charakteru majetku jako byl v roce 1947 nelze nic vrátit, tj. nelze nic restituovat. V té době již několik staletí stát spolurozhodoval o využití tzv. církevního majetku a případně jej i odebíral z dispozic církví. Nyní již stát spolurozhodovat nemá, což umožnilo, že církev např. prodala vydanou Novou scénu Národního divadla.
 • Dochází k nerovnosti v přístupu k restituentům. Církevní majetek se vydává v podstatě na základě politické dohody. Oproti tomu fyzické osoby restituenti vždy museli svá práva, včetně identifikace majetku, prokázat a doložit a vždy jej museli prokazatelně vlastnit. V případě, že byli donuceni majetek prodat nebo převést, byli nuceni prokazovat prodej nebo převod v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a tyto podmínky musely být splněny současně.
 • Objem nemovitostí, které má tímto zákonem církev římskokatolická získat, přesahuje rozlohu, kterou církev užívala před vznikem První republiky.
 • Ostatním restituentům stát nevyplácel před revolucí a po ní průběžně peníze, církvím na platy kněžích, opravy kostelů atd. ano.

Podrobné historické

 • Povaha církevního vlastnictví nebyla soukromá a ničím neomezená, ale pouze veřejnoprávní. Nakládání s tímto majetkem, jeho zatěžování, zcizení nebo způsob užití výnosů z majetku podléhalo vždy kontrole státu. Nový návrh zákona nakládání s majetkem však nijak neomezuje ani neupravuje, navrací církvím více práv než měla před rozhodným obdobím.
 • Zákon ruší dokonce i reformu Josefa II.
 • Návrh zákona může v některých případech zpochybnit zabavení majetku dle Benešových dekretů – např. Řád německých rytířů a některý další řádový majetek zabavený dle těchto dekretů.
 • Návrh zákona poráží snahu prezidenta Masaryka a později i Beneše o odstranění křivd na českém národě, které mj. vedly k tom, že parlament po první světové válce rozhodl o pouze symbolickém odškodňování za zabraný majetek
 • Zákon vydává církvím nejen majetky, které údajně vlastnily, ale i ty, které jim příslušely (§ 2), což umožní vydávání majetku, ke kterým měly církevní organizace např. pouze nájemní právo či byly zapsány v pozemkových knihách s poznámkou o neprokázání vlastnictví. Ke každému zápisu do pozemkových knih muselo být vydáno soudní rozhodnutí s výjimkou zápisů „sine presentato“ (bez písemných podkladů). Zápisy „sine presentato“ se z největší části týkají církevního majetku, když v letech 1871 a v následujícím období došlo výraznou měrou k zápisům církevních majetků do pozemkových knih, aniž by k tomu bylo vydáno soudní rozhodnutí. I takovéto majetky se pak mají vydávat.
 • Zejména se pak mají vyplácet finanční náhrady církvím, přestože církve prokazatelně nikdy nic nevlastnily a maximálně vlastnily majetky farnosti atd., které však nemají dostat finanční náhrady, takže hrozí další soudní spory a výplata peněz nevlastníkům.

Podrobné ekonomické

 • Při ocenění majetku byly použity vyšší ceny, než je současná realita, a neodpovídají ani cenám, které jsou u restituční legislativy použity u fyzických osob. Dochází tedy k nadcenění majetku o desítky miliard ve prospěch církve.
 • Finanční náhrada je úročena podle míry inflace, takže konečná částka bude zřejmě vyšší než udávaných 59 miliard Kč. Dochází k výrazné nerovnosti oproti fyzickým osobám restituentům, těm vypočtený nárok není nijak úročen nebo chráněn proti znehodnocení inflací.
 • Návrh zákona velmi vágně specifikuje objem majetku ze kterého je nárok vypočten, výpočet ani jeho algoritmus není podrobněji specifikován.
 • Pro stanovení celkového nároku je specifikován objem majetku, který církve vlastnily před pozemkovou reformou z r. 1919 (resp. podle některých historických pramenů tento objem i převyšuje).
 • Z návrhu zákona není patrné, zda byl při výpočtu tohoto nároku zohledněn fakt, že církvím a řádům byl v minulosti rozhodnutím parlamentu (výčtový zákon) nebo vlády (vládní nařízení a vyhlášky) poměrně velký objem majetku již vrácen.
 • Zákon neřeší vyrovnání za platby průběžně poskytované státem církvím a vůbec neomezuje další platby státu na církevní účely.

Problém možných dopadů zákona

 • Návrh zákona neřeší problémy rozvoje obcí, kde je nakládání s pozemky a majetkem blokováno. Tyto pozemky uvolňuje pouze pro církve a řády k dalšímu nakládání, ale   nezajišťuje přednostní převod nebo prodej takových pozemků ve prospěch obcí.
 • V návrhu zákona jsou velmi neurčitě stanoveny podmínky pro odmítnutí převodu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků, ale není řešen ani převod pozemků s takovými stavbami souvisejících nebo tvořících s nimi ucelený komplex.
 • Podle návrhu zákona bude možné zpochybnit některé právní vztahy – smlouvy o pronájmu, které byly uzavřeny správci tohoto majetku v minulosti. To může zpochybnit i tzv. smlouvy o smlouvách budoucích směnných, kde Pozemkový fond ČR v minulosti řešil problematiku pozemků určených k zastavění pro bytovou nebo veřejně prospěšnou výstavbu – tyto smlouvy byly uzavírány vždy se souhlasem příslušné církevní autority.

52 comments on “Argumenty proti

 1. rovnez stoji za to precist:
  http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/279395/Razici-stit-noveho-tunelu-Cirkevni-restituce.html

  • Ani mě se to nelíbí, v téhle podobě se mi to nezdá správné vracet takový majetek

   • to se nelíbí žádnému zloději, klidně můžete krást dál, doufám, že vás někdy při tom chytnou

   • V té podobě, o jaké píše článek, by se mi to taky nelíbilo. Naštěstí restituce probíhají podle restitučního zákona, který neumožňuje vydat nic, co církvím nepatřilo ke 25.2.1948.

    • Nejde o žádný restituční zákon!!! Jde o dar státu církvím. Přečtěte si znění zákona. O žádných restitucích ani slovo.

  • Myslím, že většině kritiků církevních restitucí by velmi vadilo, kdyby jim někdo něco ukradl a následně se jim to nevrátilo. Celou věc kolem církevních restitucí špiní hlavně KSČM a následní levicoví politici, kteří v tomto vidí možnost získat levně hlasy od zavistivých a neschopných lidí. Bohužel v tomto státě se v této krizové době opět snaží komunistická četa manipulovat davy směrem k závisti a nevědomosti. Církevní restituce jsou jedním z jejich nástrojů pro celkovou revizi restitucí a postupnému zestátňování soukromého majetku v Čechách formou zvyšování nákladové zátěže, formou přímých i nepřímých poplatků, směrnic a daní, pro nadnárodní a velké společnosti. S těmi malými si poradí následně a snadno. Již v tom mají praxi z roku 1946 a 1948, 1953. Následně se pokusí nás dostat z NATO a pak i z EU. A hurá do bratrství s S.Koreou, Kubou a Putinem. Sbohem demokracie, sbohem Česká republiko, pokud to dopustíš, skončíš na smetišti dějin.

   • Větší blbost jsem nečetl. Opakuji, církev žádný majetek neměla – jen jej užívala. Chtěla-li církev něco koupit, prodat nebo zastavit, musela žádat o povolení státní úřad nebo soud. Když stát řekl ne, tak se žádný převod majetku nekonal. To přece není možné v institutu soukromého vlastnictví. Omezení vlastnických práv církve tak platilo za Josefa II, za rakousko-uherských císařů, ze Masaryka i Beneše (připomínám, že nikdo z výše jmenovaných nebyl komunista).

   • Plne souhlasim. Máte auto, či elekrickou pracku? Představte si, že nékdo prijde a okamžité Vám tyto véci bezduvodné okamžité zabaví. Co byste délal? Sciens fiction? Ne, stalo se to mým rodičúm. Ďúvod (smyšlený): nekladný pomér k lidové-demokratické mu systému. Doklady mohu předlozit či zaslat. Sobotka

 2. Pingback: Evropský rozhled » HzPD spustilo další kampaň proti církevním restitucím

 3. Vezměte si život Ježíše Krista, který žil v chudobě a čistotě, jak nám prezentuje sama církev ve svých kázáních, a porovnejte to s její současnou a minulou nenasytností, s touhou co nejvíce získávat majetek. Vezměte v úvahu dějiny, kde představitelé církve, počínaje papežem a jinými vysoce postavenými církevními hodnostáři, bojovali ve jménu víry, ale vždy za účelem uchvátit co nejvíce území a hlavně se obohatit. A v tomto stále pokračují, bez ohledu na to, co hlásají. Dějiny církve, obzvláště katolické, jsou plné násilí a nespravedlnosti. Místo, aby se církev čestně s těmito dějinami vyrovnala, baží nadále po majetku. Dočkáme se dalších honů na čarodějnice, upalování dalších Janů Husů? Doufám, že všichni rozumní lidé důrazně odmítnou snahy o restituci majetku církvi a podpoří biblickou představu života církve v chudobě a odříkání.

  • Nelíbí se mi tento stav ve společnosti a doufám,že pánové,kteří odsouhlasí tento,nebo jemu podobný návrh na vracení majetků církvi,budou ještě za života souzení přinejmenším za zradu.Historie by neměla by být překrucována.Pravda a dějiny není totéž,stejně jako spravedlnost a právo.Nejraději bych postavil k odpovědnosti celou dnešní vládu.Kde to kradení s požehnáním státu,za který se schovává skončí.Braní úplatků a krádež s vydíráním je jedno svinstvo.Co zůstane našim dětem.

  • Dobrý den,
   církev hlásání chudoby nikdy nepreferovala – a také jej pozorný čtenář v textu Bible nikde nenajde. Jde o to, aby se nelpělo na majetku, slovy ekonoma, aby peníze byly vnímány jako prostředek a ne cíl. Díky majetku je církev schopná opravovat kostely (ta hezká místa na benefiční koncerty s dobrou akustikou, případně tiché prostory pro osobní meditaci a modlitbu), vést charitu (společnost Charita pod katolíky je jedna z nejaktivněji a nejvíce působících neziskovek s více efektivní pomocí než poskytují úřady práce a sociální úřady.), organizovat pomoc postiženým a dávat naději opuštěným.
   Velká část restituovaného majetku nebyla státem udržovaná a bude náročné jej uvést znovu do vhodného stavu.
   Rozsah restitucí je dle názoru např. Halíka ještě větší a při zrušení nároku je údajně na straně církví mezinárodní právo a při arbitráži by získali výrazně více. (nedokážu posoudit, nejsem právník)
   Poslední věc, bez nějakého majetkového vyrovnání není možné, aby se CÍRKVE oddělily a přestaly být závislé na státu. O to bychom se měli snažit především, neboť církvemi jsou i skupinky lidí, které s názory v Bibli nemají lautr-nic společného (nově vzniklé církve mají automaticky plat duchovních ze státní kasy).
   Další zvláštností je, že tyto restituce byly schváleny před několika lety a ti samí, co je dříve schválili, proti nim nyní vystupují. Nevím, snad jsem příliš masírován demagogy na druhé straně, ale toto je můj názor: vrátit, na co je nárok, uvolnit majetky k jejich správě, ať dále nechátrají (např.špatný stav lesů) a zrušit propojení církev-stát. Jestli něco, tak daňové úlevy, nic víc.
   Petr Vlček

   • Pane Vlčku, již jsem o charakteru „církevního majetku“ psal na několik místech na tomto webu. Církev majetek užívala, ale nevlastnila!!! Tvrzení, že něco vlastnila pramení z neinformovanosti. Inkriminovaným zákonem o „vyrovnání státu s církvemi“ byl rozbit dobře fungující systém, který ochraňoval část státního majetku svěřeného k užívání římsko-katolickou církví. Nemohlo se tedy stát, jako po nešťastných výčtových zákonech, že farář podniká, vezme si úvěr a zastaví ‚církevní majetek‘, jako se stalo v Trmicích. Dnes jsou tam v exekuci dvě fary, kostel a hřbitov. Obraz známý jako Trmická madona je na prodej a ministerstvo kultury za něj hodlá zaplatit z našich daní, protože jde o známou kulturní památku! Chápete rozdíl mezi moudrým rozhodnutím císaře Josefa II a všech jeho následovníků, včetně Masaryka a naprosto hloupým a mizerným zákonem 428/2012?

 4. JAK SPRÁVNĚ PŘISTUPOVAT K PŘEVODU MAJETKU CÍRKVÍM.
  Na prvním místě vyloučit z tohoto procesu všechny bývalé zločinecké organizace.To znamená vyřadit církev římskokatolickou, jejíž představitelé se v nedávné době veřejně přihlásili k fašistické a nacistické ideologii a všemi možnými prostředky ji podporovali. Je zcela nepřijatelné aby představitelé několika politických stran donutili zákonem občany aby své peníze odevzdávali zločinecké organizaci. Navíc je zcela zřejmé že jednotlivé strany a jednotlivý politici očekávají že část peněz které zajistí římskokatolické církvi jim tato organizace jako odměnu zašle na jejich stranické a soukromé účty. To by byl neskutečný výsměch a plivání do tváře všem obětem nacistického běsnění .
  U zbývajících církevních organizací postupovat zcela adresně a podle užitečnosti a prospěšnosti jednotlivých organizací pro společnost. Je velkou hanbou ostatních církví že žádají o peníze spolu s bývalou zločineckou organizací, která měla být zakázána ihned po válce v roce 1945.
  ZLOČINY ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE
  – Po krvavém dobití Madridu a rozprášení první demokratické vlády ve Španělsku diktátorem, zasílá církev římskokatolická diktátoru Francovi oslavné blahopřání.
  -Mussoliniho a jeho hnusný fašismus přivedla k moci římskokatolická církev (Lateránská úmluva)
  -Představitelé římskokatolické církve ještě před Hitlerem usilovali o válku. Hitler jim tedy přišel se svým Mein Kampf jako anděl z nebes a ihned s ním podepsali v roce 1933 smlouvu (Vatikánský konkordát)
  – O dobytí Rakouska Hitlerem se postarali představitelé římskokatolické církve (monsignor Ignác Seipel)
  -V Maďarsku římskokatolická církev nakradla a přivlastnila si tolik pozemků, že v roce 1936 nevlastnilo 500 000 vesničanů žádný pozemek.
  – Římskokatolická církev připravila potají s vlastizrádcem generálem Pétainem plán pro obsazení Francie německou armádou, aby co nejdříve pošlapala francouzskou republiku.
  -V Československu představitelé římskokatolické církve páter Hlinka a monsignor Tiso. Tiso prohlašuje že nacismus a katolicismus mají mnoho společného a to dne 28.srpna 1940. Tedy v době kdy mohou mít společné už jenom vyvražďování a řízené vyhlazování celých národů.
  Tyto shora uvedená fakta se stali včera nikoliv v temném středověku. 67 let od konce druhé světové války je v časové délce trvání celé naší civilizace jako 24 hodin. Všichni kdo usilují o předávání peněz římskokatolické církvi doporučuji prohlédnout si autentické fotografie představitelů římskokatolické církve jak dávají požehnání nacistickým zbraním aby dobře zabíjeli nevinné obyvatelstvo, muže ,ženy a děti.
  Závěrem . Na předání majetku a peněz římskokatolické církvi a ostatním církvím už netrpělivě čeká zástup ochotných správců majetků, developerů a spekulantů.

 5. Pingback: Evropský rozhled » Benda považuje dopisy občanů za hackerský útok, Gazdík zase za kyberšikanu

 6. Pingback: Evropský rozhled » Církevní restituce jsou nespravedlivé a nemravné. HzPD vyzývá občany, aby zvýšili tlak na poslance

 7. Prozatímně se vyjadřuji jen stručně k nastolené problematice z momentálního nedostatku času, ale chtěl bych to v budoucnu napravit. Rozhodně nesouhlasím s navracením jakéhokoliv majetku církvi římskokatolické a církvím, které vznikly po roce 1989.
  Církev římsko-katolická patří mezi nejstarší zločinecká uskupení na území Čech
  a Moravy. Tato církev vytvořila v Římě důmyslný bussines projekt, který metastázoval postupně do okolních zemí a ve spolupráci s vedoucími představiteli vládnoucí třídy si daná země upevňovala konstituci v součinnosti obou tříd (panovníka včetně šlechty a římsko-katolické církve). Když si uvědomíme kolik finančních prostředků a naturálií tato církev vysála na na našich poddaných
  předcích je to až srdcervoucí (např. 900-1900 = 1000 let, což u každého z nás představuje cca 40 generací /jedna generace cca 25 let/, tedy když si propočítáme každý pouze posledních 20 svých generací zpět, zjistíme že to představuje počet 2.097.404 předků a každý z nich musel zaplatit řadu poplatků za svůj život ve prospěch římskokatolické církve). Toto je jen jedna forma nespravedlivého obohacování římsko-katolické církve a tento zisk se postupně transformoval do tzv. „církevního majetku“ o obrovském rozsahu. V historii máme porovnání u pirátů, korzárů a bukanýrů, kteří na mořích okradli spousta obchodních lodí o jejich zboží a zisk z něj postupně převedli do hodnot na pevnině (velkostatky, fabriky atd.) a stali se z nich tzv. „slušní lidé se šlechtickým titulem“.

  • Vracíte z restitucí majetky šlechticům? Ano? Proč má mít jiný zloděj jiná pravidla? 🙂

   • Bohužel některým šlechticům byl majetek vrácen i když na něj neměli žádné právo. Schwarzenberg se domohl majetku na základě ‚znaleckého posudku‘, který měl za následek, že velmi vstřícný soud soudil ne podle českých zákonů, ale podle zákonů rakouských!!!

 8. V argumentech proti církevním restitucím postrádám dva aspekty:

  1. Smlouvu s Vtikánem, kterou uzavřela ČSR, z dob komunistického režimu, kterou vyhověla podmínkám Vatikánu, když si ČSR potřebovala půjčit tvrdou měnu.

  2. Napadeným zákonem se zavádí institut vracení majetku i právnickým osobám, který byl ke dni 25.2.1948 zapsán v pozemkové knize zapsaným majitelům. Z principu rovnosti, který je mezinárodně uznáván, vznikne nárok na vrácení konfiskovaného i znárodněného majetku protože u značné části tohoto majetku byla změna zapsána až po 25.2.48.
  Jde na příklad o konfiskovaný majetek Sudetských Němců, kdy změna byla zapsána až po přidělení Národním výborem dosídlencům pohraničí. Republika se vystavuje nebezpečí nekonečné řady mezinárodních žalob a arbitráží.

  • Měl byste pravdu, kdyby zákon 428/2012 sb. byl zákonem restitučním. Ale o je zákonem d a r o v a c í m . a tím neplatí vámi uvedené argumenty.

 9. Co se to děje v této společnosti? Prosím, vezměme rozum do hrsti.
  Mirka Novotná

 10. Vzledem k tomu, že co bylo ukradeno, musí být navráceno. A díky neschopnosti polistopadových politických garnitur předložit alternativní návrh. Jen se podívejte, že socani jenom žvaní, že se ukradne 134 miliard. To samo o sobě není pravda, protože něco se i podle nich má vrátit. Takže nepokrytě lžou! Takže když si mám vybrat ze dvou špatných řešení to méně špatné, vybírám si toho, kdo mi otevřeně nelže do očí. A jsem pro restituce v této podobě, aby to konečně bylo ze stolu pryč. Cena by totiž nadále rostla a možnost dohody by se vdalovala ještě více. Stopnul bych ale zákonem dotování církví z dalších veřejných rozpočtů, měst, obcí, krajů, min.kultury. Zkrátka si ten kostel opravte za svoje, dostali jste restituce!

  • Ale oni ani potom nebudou ochotni dávat prostředky na opravy a údržbu všech budov a kostelů. Začnou se chovat tržně – budou dávat prostředky jen tam, kde jim to posype. Už se tak chovali v minulosti a císař Josef II s tím udělal konec. Chtěl, aby každý jeho poddaný měl do kostela maximálně 1 hodinu chůzí. My se v hlouposti našim ‚elitám‘ vlastní vracíme do středověku a první to odnesou věřící na vesnicích.

 11. Historické argumenty které jsou zde uvedeny proti katolické církvi jsou žel vytržené z kontextu a tendenčně upraveny. Postrádají objektivitu a celkové posouzení. Je to pouze nenávistní manipulace a s ani s právní objektivitou to nemá moc společného.

 12. Tolik nenávisti tady vypěstovali totality v lidech,to je varovné.Tento stát v r.1918 začal vyvlastňováním a dodnes toho nenechal,vy jej v tom jenom utvrzujete,že dělá dobře.To neskončí dobře.

  • Začal vyvlastňovat už císař Zikmund, pak i další císaři včetně Josefa II. TAk to nesvádějte na republiku a na demokratický stát. Ten v tom jen pokračoval, protože katolická církev byla vždy protidemokratická, totalitní organizace s centrem v zahraničí.

 13. Možná jsem neználek a nerozumím tomu, ale neznamenala by „částečně“ restutuce to, že se církev o ty objekty bude starat aby nezchátraly , musí na ně nějak sehnat peníze a nemusíme za ně platit daně. Nebo snad dáváme daně církvi?
  Díky za odpověď.

  • Sami vysocí hodnostáři římsko-katolické církve opakovaně prohlašovali, že oni budou vlastnit a stát bude opravovat a restaurovat.

 14. Napsal jsem poslancům a senátorům mnoho přípisů ve věci církevních restitucí. Připravil jsem i článek pro Britské listy, který odmítly otisnout. Církevní cenzura funguje!

  Církevní restituce – trestné činy státní správy a poslanců?

  Dosud se veškeré protesty proti způsobu realizace tzv. církevních restitucí zaměřovaly na právní stránku ve vztahu k vlastnictví či nevlastnictví majetku církvemi. Nikdo se ale nezabýval samotnou podstatou způsobů nabývání majetku zejména římskokatolické církve po celých 2000 let.
  Společnost byla přesvědčována, že co bylo za komunistů ukradeno, musí být vráceno. Cituji z dopisu poslance Jiřího Olivy:
  Bohužel se zcela přehlíží fakt, že tento zákon není o sympatiích či nesympatiích, ale o dalším fungování církví a zejména o urovnání vztahu mezi státem a církvemi, který není v pořádku více než 60 let.
  A dále:
  Jestliže byly zde majetky privátních osob, právnických osob (včetně církví), obcí a měst, které nastupující komunistický režim zkonfiskoval, a po roce 1990 byly navráceny, nelze z tohoto procesu církve tzv. „vystrčit“ i bez ohledu na to, zda vyvlastnění proběhlo v listopadu 1947 nebo v únoru 1948. Oba akty byly způsobeny tlakem nastupujícího komunistického režimu a nelze mezi nimi dělat rozdílu podle sympatií či nesympatií.
  To, že rozdíly mezi restituenty činěny byly, je nepopiratelný fakt, stejně jako fakt, že tento zákon byl ušit na míru speciálně římskokatolické církve.
  Zcela jinak na Zákon o církevních restitucích nahlíží ateistická část české společnosti. Cituji z mého přípisu poslancům:
  Druhým problémem je způsob nabývání majetku speciálně římskokatolickou církví. Kategoricky odmítám Vaše tvrzení, že tato církev nabývala majetek legálně, tedy legitimní formou. Každý, včetně Vás samozřejmě při výčtu způsobů (dary, sbírky, převody práv atd.) rád zapomene na povinné poplatky, konfiskace majetku upálených, zavražděných a přinucených k emigraci a zejména na prodej odpustků živým i mrtvým. Dobře. Mohli bychom souhlasit s tím, že dar nebo odkázání majetku je v souladu s právem. Ale opět je nutné se zamyslet, co předchází ono darování, co je důvodem, proč někdo něco církvi daruje. A opět narážíme na skutečnost, že někdo něco církvi daroval proto, že byl obelhán, podveden. Bylo mu slibováno něco, co nikdo a nikdy nemůže splnit. Nikdo nemůže popřít, že veškerý majetek v kterémkoliv historickém okamžiku včetně současnosti, nabývaly církve na základě lži a podvodu.
  Bylo by asi nejvhodnější, aby některý právník našel odvahu a podal k soudu žalobu, která by jednou provždy uzavřela polemiku o legálnosti činnosti církví, tedy o tom, zda se ze strany církví ve vztahu k věřícím nejedná o podvod.
  A následně by měli právníci, zejména ústavní, začít prověřovat, zda se vláda zneužitím příznivé konstelace v Poslanecké sněmovně a svými kroky (účelové složení komise jen z věřících, vyloučení veřejné diskuse nad formulací zákona, nedostatečná až lživá informovanost poslanců a veřejnosti, odmítnutí celorepublikového referenda) nedopustila páchání trestné činnosti. Zejména by mohlo jít o trestné činy zločinné spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, zneužití pravomoci veřejného činitele, podvod, krádež, porušování povinností při správě cizího majetku, případně další.
  Nikdo nemá právo bránit věřícím věnovat se jejich zálibě v uctívání boha a být členy organizace, která jim tuto zálibu poskytuje.
  Žádná taková organizace ani člen takové organizace ale nemá právo chtít po občanech republiky, zejména po nevěřících občanech, aby jim tuto jejich zálibu financovali. Ty miliardy, které po občanech požadují, mohly a měly být využity rozumnějším způsobem.

  Antonín Vaněk, předseda o. s. Humanističtí ateisté

  • Že jo, proč by se jim měl vracet majetek, když věří něčemu jinému než vy? Takže kdyby se něco vracelo vám, měli by křesťané také ze stejného důvodu protestovat?

   • význam věty, jež vám unikl, zněl, že si svoje hobby mají platit teisté sami, tak jak by to obecně mělo platit asi ve všem.

   • To je moc laciná demagogie. Přece nejde o žádné vracení, ale o obdarování církví státem, respektive 101 poslanci, z toho jedním odsouzeným zločincem.

 15. všude musí být naboženství až tu přijde islám tak bude pozdě vzpomínat na křestanství (ano byly chyby co církev spáchala ale kdo nedělá chyby)

  • křesťanství – náboženství lásky k nepřátelům a sebeovětování se má ubránit islámu – náboženství dobývání a podmaňování??? si děláte srandu??? LOL běžte se kouknout do itálie a do francie, to vás vytrhne ze snění zpět do reality

  • asi před měsícem dávali na čt pořad o nějakých pobožných tetkách z moravy co vyjely do čečenska nebo do afghánistánu, samy přiznaly, že zpočátku si musely vyslechnout kázání o tom kterak je islám předurčen dobýt svět, na což samozřejmě nesměly nijak reagovat. za to se jim dostalo té cti, že jim laskavě dovolili postavit jim nemocnici pro děti. jak šlechetné od těch křesťanek, obzvláště při představě, že ty peníze mohly pomoci stovce matek samoživitelek tady u nás. jenže tím by neohromily tetky z kongregace, vykonáním dobra tisíce km daleko někomu kdo o to ani nestál překonaly ostatní v soutěži o míru vykonaného dobra, jež je teď blaží u srdce. buďte si jist, že tito lidé vás ochrání LOL a dokud jim tam nezabijeme nějakého milovaného teroristu tak ty nemocnice ani nezboří. po likvidaci usamy bin ladina se nemocnice a jejich personál stál oblíbeným terčem.

  • To říkal Stalin taky – prostě při kácení lesa létají třísky, jako třeba Jan Hus – tříska, která musela shořet.

 16. Zjevně českému národu vůbec nedochází, proč vůbec církevní restituce probíhají a jaké budou jejich důsledky. Církev se po nich osamostatní od státu, bude finančně více soběstačná a platy zaměstnanců bude platit ze svého. Aby to ale bylo možné, potřebuje mít Z ČEHO platit.

  • To není pravda. Preláti opakovaně prohlásili, že chtějí, aby kulturní památky, které budou vlastnit, opravoval stát z našich daní. Církev potřebuje peníze a majetky na něco úplně jiného.

 17. Nehorázné na tom je, že někomu se v restitucích nevrátilo nic, i když mu ukradli majetek, a někomu se cpou miliardy. Navíc se při tom popřely zákony, vůle národa a prolomilo se, co jen šlo, jen aby si karikatury služebníků Božích nacpaly kapsy. Nic se jim nehnusí, jen hrabat a chechtat se nám. To není o bohatství a chudobě, ale o MORÁLCE a PRAVDĚ. Tím se církve definitivně odepisují ze života lidí. Slovo církev se stalo synonymem odpadu, překážející zbytečnosti, která jen otravuje život, než zajde na otravu ze svého jedu. Nač jim bude ten jejich majetek, když nimi budou lidé opovrhovat? Ti, co si tyto šílené restituce vydupali, jsou vysměvači Boha a Pravdy. Zaprodanci pekla. Vás se to ale netýká, věřte v Boha sami, On Vaše modlitby slyší. Církve na nic nepotřebujete, nechte je jejich smutnému osudu a nešpiňte svá srdce záští.

 18. Chtěl bych vědět když je moje žena Thajka a časem by získala české občanství tak jak se jí tyto církevní krádeže dotknou(i našich dětí)?! Je budhistka a já jsem bez víry, ne křesťan a z důvodu že křesťanství se do Čech a Moravy dostalo k naším předkům( kteří věřili ve staroslovanské bohy) hlavně díky ohni a meči a že před více než 100 lety mého prapradědu katolíci po konvertování na evangelika chtěli podříznout jak prase, nechci aby se mé rodiny toto opakující se vykrádání českého národa dotklo!!!

 19. V první větě bych ráda upozornila, že na restituce hotový názor nemám, nebo přinejmenším není jasný, ale co se mi na téhle stránce nelíbí je to, že když se na ty argumenty podíváte, přečtete si například, že „Navrhované vyrovnání nerespektuje historii a je nadhodnocené.“ Neříkám, jestli je nebo není, ale první co mě napadlo, bylo, že je to totálně nepodložené tvrzení. Jaké historické události? Jak konkrétně je to s nimi v rozporu? Nadhodnocené v porovnání s čím? Samozřejmě s nějakými alespoň trochu spolehlivými zdroji.. Takže zde jsem se zase nic rozumného nedozvěděla a jdu zkusit své štěstí o dům dál..

  • nemůžu mluvit za tvůrce této stránky, ale myslím si, že je tím myšlen způsob nabytí církevních majetků – kostely, které stavěli čeští králové církev získala vydíráním, že nebude pohřbívat, což trvalo zhruba 20 let, další majetky získala vyháněním nekatolíků z českých zemí a zabíráním jejich majetků prostřednictvím katolické šlechty (jedním z těch co musel utéct byl i jan amos komenský), nevolníci byli pod pohrůžkou popravy nuceni přestoupit na katolickou víru zatímco šlechta si mohla ponechat svou víru když odejde do ciziny a majetky zanechá zde, podíl na nevolnictví a nehorázné zisky povinnými odvody nebo pracemi na církevním majetku – to je ve zkratce něco k původu majetku církví. to bychom mohli uznat i veškerý bývalý majetek šlechty, který získala stejným způsobem. co se týká nadhodnocenosti stačí použít obyčejné kupecké počty a zjistit si jakou dostává církev finanční náhradu za pozemky a kolik je běžná cena.navíc zákon o církevních darech zvýhodnil církve oproti všem ostatním restituentům = nerovnost před zákonem. přijetí zákona bylo v rozporu s ústavním právem, což přiznal i ústavní soud, ale bohužel druhým dechem dodal, že žijeme v absurdistánu, kde porušování práva patří ke každodennímu životu – přečtěte si vyjádření předsedy ústavního soudu pana rychetského a nebudete věřit, že se nacházíme ve středu Evropy.

  • Jsou tu uveřejněny studie právníků specializovaných na vývoj a historii majetkového práva u nás. Doporučuji k přečtení, než „půjdete dál“.

 20. Věřím, že co bylo ukradeno je potřeba vrátit.
  Problém je se zákonem o tzv. církevních restitucích jak je formulován a prosazen.
  Další problém je , tento zákon neguje tzv.Benešovi dekrety ; pozemkovou reformu z roku 1919 , ale i reformy císaře Josefa II.
  Církev tento majetek nevlastnila , ale měla ho jen v užívání a tento zákon neřeší restituce , ale dar státu církvím.
  Tím pánové ,kteří tento zákon sepsali a poslanci , kteří tento zákon odhlasovali převedli bezplatně rozsáhlé majetky do soukromých rukou círví .
  A pravděpodobně se dopustili vlastizrady , kdy vlastně upřednostňují a spolupracují z cizí mocí.
  Mám zato , že tímto je tento zákon odpočátku neplatný a tito lidí by měli být souzeni za vlastizradu.

 21. Vlasníkem nemovitostí byl k 25.2.1948 ten, kdo byl jako vlastník zapsán v katastrálních knihách. Zpochybňování vlastnictví církve k majetku, kde byly církve jako vlastníci uvedeni, tedy prolamuje restituční hranici 25.2.1948. Ale to nelze připustit.

 22. Jakožto člen Apoštolské Církve (AC) jsem proti restitucím. O zmíněných důvodech moc nevím a je mi to vcelku jedno. Myslím jednoduše, že není dobré, aby stát podporoval církve (nebo jakékoliv jiné náboženské organizace). Ideálně by se tedy měly církve vzdát nejen restitucí, ale i všech příspěvků. 😉

  Na zákoně je ale aspoň jedno pozitivum – příspěvky se budou každoročně snižovat, až bude v roce 2030 zastaveno jejich vyplácení a církve budou konečně odděleny od státu.

  Jakožto člen jsem se zajímal, jaktože taky máme něco dostat – a katolíci se prý vzdali 20% a rozdělili je mezi menší, státem podporované církve (17 jich je), aby zároveň bylo možné ukončovat podporu (která funguje už od nástupu komunistů). Částka byla vypočítána nejen z počtu členů, ale i zaměstnanců církví a množství chartitivní práce, přičemž musím uznat, že AC toho dělá hodně..

  Přes to všechno jsem obecně proti a kdybych si to mohl dovolit, tak bych za sebe ten příspěvek i vrátil.. Je nás víc, kdo jsme proti.. ale stále málo, aby se dalo něco dělat :/

Napsat komentář: nick Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

HTML tags are not allowed.