Projev Jana Boučka na Staroměstském náměstí dne 6. 6. 2013

Dobrý den z Vysočiny, ve svém příspěvku navážu na paní spisovatelku Lenku Procházkovou ohledně církevních restitucí a uvedu fakta, která většině obyvatel naší země nejsou známa a s kterými by se každý odpůrce zákona o církevních restitucích měl seznámit.
Před časem v televizním pořadu p. Michaely Jílkové ,,Máte slovo“  mě tato označila za rozezleného důchodce z Vysočiny. Ano jsem rozezlený důchodce z Vysočiny a se mnou je rozezleno zcela určitě mnoho dalších obyvatel této země. Poslední statistické průzkumy říkají, že se zákonem o církevních restitucích nesouhlasí 86% obyvatel naší země, nesouhlasil s ním ani president Václav Klaus, který tento zákon proto nepodepsal.


Bohužel pan Klaus nenašel v sobě ani kousek osobní statečnosti, aby předmětný zákon vetoval. Pan Klaus se projevil jako zbabělec a umožnil tak české mafii provést největší tunel v dějinách této země, a proto jako president zbabělec zůstane na věky zapsán v historii této země.
Pokud příznivci zákona o církevních restitucích sdružení kolem podvodného studenta práv p. Marka Bendy, Mirka Kalouska, Karla Schwarzenberga a dalších, vykřikují něco o tom, že co bylo ukradeno  musí být vráceno lze s nimi zcela určitě souhlasit. Tedy měla by to být především církev, která by měla vracet to, co za mnoho desítek let ukradla tomuto Českému národu. Zástupci této církve by neměli vymáhat majetek,který zcela prokaza-telně k 25. 2. 1948 nebyl v jejich vlastnictví!!!
Restituce by se neměly zcela určitě týkat církví vzniklých po tomto historickém mezníku a už vůbec ne církví založených až po 17. listopadu 1989! (Apoštolská církev      1 068 336 374 Kč, Luterská evangelická 113 628 334 Kč a dostanou i nové církve registro-vané po r. 1989).
Církev v současné době požaduje na státu celkem 261 633 ha (181 326 ha lesů, 72 202 ha zemědělské půdy, 8 105 ha jiné půdy). Mnoho pozemků již dnes nelze vydat z důvodů, že nelze jejich stav navrátit do původního stavu. Církev požaduje tedy náhrady za pozemky zabrané v obecním zájmu (silnice, výstavba domků, škol a kulturních domů, přehradní nádrže atd.)
Stát požadavky církve vyslyšel a za pozemky zabrané v obecním zájmu jim vypočítal nestoudné odstupné. Toto je vůči stejně postiženým vlastníkům obdobně zabraných pozemků diskriminační neboť žádná fyzická osoba, žádný spolek, žádná organizace náhradu neobdržely!
Krátce po roce 1989 požadovala církev vydání 212 000 ha (46 000 ha zemědělské a ostatní půdy, 169 000 ha lesů, 3024 budov) rozdíl 46 633 ha. A skutečnost?
Církev do soupisu nové republiky na základě zákona č.329/1920 § 62 v roce 1919 přihlásila celkem 236 000 ha veškerých pozemků (58 000 ha půdy a 178 000 ha lesa).
Na základě záborového zákona o pozemkové reformě č. 215/1919 Sb. z 19. 4. 1919 (který byl potvrzen přijetím ústavy v r. 1920), dle kterého pozemková reforma probíhala v období let 1918 až do r.1938 bylo velkým vlastníkům odebráno celkem 2 358 204 ha půdy.
Z uvedeného množství záboru půdy pro překročení limitu držby (150 ha zemědělské nebo 250 ha veškeré půdy) se zábor týkal  také 234 119 ha církevní půdy.
Pokud tedy církev přihlásila v r. 1919 celkem 236 000 ha půdy a na základě  záboru dle zákona č. 215/1920 Sb. přišli o 234 119 ha tedy v r.1938 církvi zbývalo pouze  2881 ha pozemků!
Že zábor církevního majetku postupně probíhal lze usoudit i ze soupisu (přesněji inventury výměry lesů), kde je uváděno, že v r. 1931 církev vlastnila 131 000 ha lesů, ale nyní církev požaduje o 50 326 ha více! V bibli stojí ,,nepokradeš“, a kdo jiný než církev by se měl tímto řídit a jednat dle Bible svaté?
Z důvodů okupace Československa fašistickým Německem nebylo provedeno převzetí pozemků na základě zákona č. 215/1920 Sb. Přesto je doloženo, že zábor 234 119 ha byl proveden a měl by tedy platit.
Protože vlastníci půdy podléhající záboru se bránili, řešil to i Nejvyšší správní soud, který ve svém rozhodnutí č. 10153 ze dne 14. 4. 1927 rozhodl, že k převodu majetkových práv dochází až dnem skutečného převzetí pozemků. Dnes není možné dohledat, co bylo přebráno a co nebylo, většina dokladů neexistuje, čehož církev využívá. Pokud lze tedy vycházet z údajů samotné církve tak v r. 1931 stát měl přebráno 50 326 ha lesů a o tyto lesy nyní církev zcela sprostě žádá zpět.
Nelze přehlédnout ani tu skutečnost, že v r. 1945 na základě zákona č. 16/1945 o konfiskaci ze dne 19. 6. 1946 a dekretu presidenta republiky č. 32/45 ust. 3 odst. 1 (tj. že jest je považovati za zrádce), který byl přijat 26. 3. 1946 Národním shromážděním za zákon) proběhlo mnoho soudů, na základě kterých bylo církvi pro kolaboraci s Němci (kdy naši lidé umírali na popravištích, v koncentračních táborech nebo trpěli ve věznicích) odebráno znač-né množství majetku např. rozsudkem z 14. 11. 1945 byl odebrán majetek řádu německých rytířů (20 000 ha lesů, 5 000 ha polí, hrady Sovinec a Bouzov),
26. 3. 1946 proběhla konfiskace jmění řádů Cisteriáků v Oseku a 10. 4. 1946 byl proveden zábor Benediktinského řádu na Broumovsku. Na základě Benešových dekretů proběhla také konfiskace majetku Vratislavského biskupství 30 000 ha lesů a dále probíhaly konfiskace dalších církevních řádů (mužských i ženských). Prokazatelně tedy minimálně 50 000 ha pozemků bylo církvi odebráno, a přesto církev tyto pozemky nyní požaduje zpět. Nestoudnost a sprostota!
Protože pozemková reforma z důvodu okupace ČR nemohla řádně probíhat, tak po válce Národní shromáždění vzešlé z řádných demokratických voleb (dle vládního nařízení č. 194/1947) odsouhlasilo zákon o revizi I. pozemkové reformy č. 142/1947 Sb. z 11. 7. 1947.  Tento zákon mimo jiné snížil výši limitu držby z původního požadavku 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha celkově na celkovou výměru 50 ha. Revize I. pozemkové reformy na základě nástupu komunistů k moci nebyla dotažena do konce, ale zákony o pozemkové reformě z r. 1919 a r. 1947 nikdo nezrušil, a jsou tedy stále platné!
Pokud někdo namítá, že dle rozhodnutí Nejvyššího ústavního soudu z r. 1927 k převo-du majetkových práv dochází dnem skutečného převzetí těchto pozemků státem, poté paradoxně zákony byly naplněny převzetím pozemků komunisty. Komunisté tak naplnili rozhodnutí demokratických vlád zvolených demokratickými volbami, a proto komunisti v tomto případě nic neukradli, byl jimi pouze naplněn zákon schválený demokratickou vládou a demokratickým parlamentem.
Požadavky církve jsou tedy neoprávněné! Mnohé pozemky vydávané po r. 1989 jsou tedy v rozporu se zákonem např. vydané pozemky Karlu Schwarzenbergovi či bývalé-mu presidentu Havlovi, ale i řadě dalších.
Na Broumovsku v objektech odebraných na základě Benešovo dekretů žije církev vesele dál, a nyní dokonce žádá o navrácení pozemků!
Řád Voršilek v r. 1931 odprodal státu budovu sousedící s Národním divadlem, která po léta  sloužila  jako provozní budova ND. Voršilky si o tuto budovu po r. 1989 požádaly, naše vláda jim ji vydala a než se stačila zjistit pravda o držbě, Voršilky budovu za 12 miliónů prodaly, a údajně neexistuje možnost, jak toto bezpráví vůči státu napravit.
Církev nás okradla a my nemáme možnost náhrady? Proč to nebylo řešeno v rámci narovnání a není to odečteno? A takovýchto příkladů bych mohl uvést více.
Církev na navrácených objektech podniká, neplatí daně, (od r. 1989 podnikatelé duchovní nadále berou mzdy od státu přesto, že počet duchovních se zvýšil o více než 100 % a počet věřících značně poklesl) stát opravuje budovy atd.
Domnívám se proto, že veškeré tyto argumenty by se měly prošetřit, protikorupční policie a státní zastupitelství by měly řešit všechny zodpovědné osoby z důvodů porušení trestního řádu pro trestní čin porušování povinností při správě cizího majetku. Stejně tak by měly řešit osoby, které podvodně o majetek, který není jejich, již v minulosti žádaly anebo žádají nyní, a to pro trestní čin podvodu. Z výše uvedeného tedy nelze souhlasit s navrácením údajného církevního majetku církvím tak, jak je požadováno.
Nová vláda by měla pozastavit výkon zákona o církevních restitucích, který byl přijat proti vůli občanů této země a zcela podivným způsobem za pomoci korupčníků a kriminálníků. Vláda by měla dohlédnout na dodržování předešlých zákonů přijatých v době demokracie, které  podepsali  naši presidenti T. G. Masaryk a Edvard Beneš. Tyto zákony nikdo nezrušil, takže nadále platí!
Z uvedených důvodů proto nelze souhlasit s navracením údajného církevního majet-ku tak, jak je to církví požadováno. Církev by měla zpytovat svědomí a zopakovat si desatero, neb je v něm uvedeno přikázání nepokradeš! Církev nyní sprostě krade.
Pan Duka se sice nedávno národu omluvil za duchovní, kteří spolupracovali s komuni-sty či kolaborovali s fašistickým Německem, však omluva směrem k národu nezazněla. Pan Duka, kdyby byl skutečným pastýřem, by se měl sám vzdát požadovaných peněz ve prospěch svých oveček, které postihly zničující záplavy naší země. Tímto jej k tomuto kroku veřejně vyzývám.
Děkuji za pozornost.
Jan Bouček, Staroměstské náměstí, Praha, 6. 7. 2013

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Dokumenty a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

5 comments on “Projev Jana Boučka na Staroměstském náměstí dne 6. 6. 2013

 1. Také nesouhlasím s církevními restitucemi, podepsala jsem ve stánku všechny petice, ale tenhle člověk co tam mluví přijel jen proto, aby zde lidi urážel a napadal . To, co na podiu říkal, to my tady v Praze víme taky, to nám sem nemusí chodit říkat nějaký nevzdělaný hajný z Vysočiny, který to ani nemá řádně zpracované a který je navíc plný zášti, nenávisti a zloby. Doslova hledal příležitost, kde jak na kom by mohl vylívat si zlost, je to vidět i na videích, které byli pořízeny jak na Staroměstském náměstí, tak i na Hradčanském. Jemu jde především o jeho vlastní zájmy,ostatní ho nezajímá.S tak primitivním chováním jako má on jsem se dlouho nesetkala. Lidi hrubého zrna zde nepotřebujeme.

 2. Velice zábavné a úsměvné,buď se jedná o podporu pisatele předchozího příspěvku či o práci p.Zdenka Ponerta či někoho z jeho klaky.Po mém vystoupení reagovala negativně pouze jedna paní ve velmi pokročilém věku,která myslím ani neví co internet je.Mimo to přece o tom demokracie je,že nyní beztrestně může mít jedinec jiný názor.
  Na podpisovém archu není podepsána žádná Růžena, tedy zcela jistě práce BIS k mé kompromitaci.Nedávno na internetu na BL bylo uvedeno,že pan Ponert je agentem BIS Je proto asi zcela zbytečné reagovat na anonymní bláboly.Vzhledem k jeho činnosti, kdy narušuje veškerá shromáždění,má vše povolené,jezdí do zákazu vjezdu atd.lze tuto informaci považovat za zřejmě zcela pravdivou.
  Pisatel uvádí o mém špatném vystupování na náměstí Staroměstském a na Hradčanském.K tomu jen toto: na pěší pouť s dopisem kardinálu Vlkovi se vydalo ze Staromáku na Arcibiskupství několik statečných.
  Na Hradčanském náměstí jsme měli být u sochy prvního presidenta T.G.Masaryka, bohužel z tohoto místa nás vyštval, tak jako ze Staroměstského náměstí fanatik Ponert .Odešli jsme tedy 200 m od něho tam nám p.spisovatelka Procházková přečetla prohlášení,poté jsme se odebrali na arcibiskupství a předali dopis,zde jsme si pořídili společnou fotografii.Tedy na Hradčanském náměstí jsem vůbec nevystupoval a jak mám zjištěno na fotce není žádná Růžena.Tedy Růženo potažmo Zdenku Ponerte lež jako věž.
  Musím se jen dále smát pisatel uvádí,že jsem měl na obou náměstích urážet a napadat lidi.Z celé akce je video,které lze shlédnout na stránkách HzPD, kdo se podívá jednoznačně zjistí,že to není pravda.
  Dále pisatel uvádí,že sleduji vlastní zájmy nevím jaké to jsou nemám žádný církevní pozemek či majetek ani o něco takového neusiluji.
  Řešení církevních restitucí mě jen stojí spoustu času,finančních prostředků za poštovné a za pohonné hmoty do aut za jízdy do parlamentu,tiskové konference a demonstrace.Žádného sponzora nemám táhnu to ze svého bídného důchodu.

 3. Považuji za zceela zbytečné s Vámi diskutovat,jste lhář v žádných literárkách jsem s Vámi nediskutoval.

 4. Reakce na příspěvek pod značkou Martino Frone

  Pane,
  nepíši vážený, neb toho kdo vystupuje jako anonym si nelze vážit a pokud vím každý duchovní má svoje civilní jméno tedy schovávat se za anonymní značku je nedůstojné.
  Dle obsahu Vašeho rozsáhlého elaborátu lze usuzovat,že jste buď přímo z arcibiskupství či velice blízký špičce vedení církve v naší zemi,uvádíte totiž i informace,které jsou nám obyčejným smrtelníkům nedostupné.Jsem proto velice rád,že moje vystoupení Vás nenechává v klidu značí to,že jsem udeřil kladívkem na hlavičku hřebíku a to mě nesmírně těší.
  Pane anonyme za vším co jsem uvedl si stojím,vše lze dohledat na internetu s odkazem na kroniky,rozsudky,knihy a církevní otištěné materiály.Pokud Vaše vyhrožování a uvádění různých paragrafů mělo ve mne vyvolat strach poté se tak nestalo.Naopak pokud budete natolik statečný a uvedete své jméno a adresu předám trestní oznámení policii okamžitě já
  Pane pletete si pojmy z dojmy!!! V žádném případě vystupování a postoje mé osoby a mých přátel nesměřují k něčemu takovému co uvádíte a orgány činné v trestním řízení by měly toto posoudit.Naopak jsem přesvědčen o tom,že zveřejnění Vašeho elaborátu na internetu,který je zpřístupněn všem mnohé znaky trestního činu nese.
  Mnozí z nás jsou hluboce věřící,spisovatelka Lenka Procházková dokonce napsala knihu o Ježíšovi, tedy žádná zášť proti církvi či proti věřícím.Vystupujeme pouze proti lumpům z řad církve,kteří chtějí tak jako v dobách dávno minulých opětovně okrást lid této země.Že v řadách církve jsou lumpové a darebáci je více než jasné,tito snižují kredit církve v očích veřejnosti.Stačí se jen ohlédnout jaký vysoký morální kredit měla v očích veřejnosti církev za doby vedení církve v Čechách kardinálem Tomáškem a jaký má nyní.Není proto náhodný značný úbytek věřících, který zaznamenalo sčítání lidu.A pokud církev odírá naši zem,zadluží již malé děti tak úbytek věřících bude pokračovat.
  Nejenom církev,ale i my ostatní každý nějakou měrou jsme byli postiženi nástupem komunistů a nyní my sami postižení máme napravovat křivdy způsobené církvi komunisty?Proč?
  Nelze přehlédnout skandály členů církve při zneužívání dětí,nemanželské děti jejichž otcové jsou duchovní atd.Skutečnost,že přímo ve Vatikánu bylo nutné udělat pořádek v bance zcela dokresluje stav církve.Církev nekoná své poslání,církev podniká,vybírá milodary
  různé poplatky(pohřby,svatby,mše atd) a z ničeho neplatí daně a ještě nestydatě pobírají duchovní plat od státu ve výši na kterou většina obyvatel nedosahuje.
  Církev má být chudá jak hlásá nový papež František,Církev v Čechách to vidí naopak pro ni jest krédo bohatá církev chudý lid.
  Není proto náhodné,že souhlas s dopisem adresovaným Papežovi Františku podepisují věřící i nevěřící dokonce i mnozí duchovní.
  Pane jsou podána trestní oznámení,ve vazbě jsou již ti,kteří za úplatu umožnili přijetí zlodějského zákona o církevních restitucích,obracíme se na mezinárodní soud,napsali jsme Papeži,dnes bude jmenovaná nová vláda(která by měla přezkoumat vše okolo restitucí,pozastavit plnění kontroverzního zákona)tedy nic není definitivně konečné.Tedy pane,držme se starého osvědčeného dočkejme času jako husa klasu.
  Mé vystoupení jste dost podrobně rozebral vynechal jste otázku kolaborace duchovních s Němci,svěcení zbraní SS,hajlování,objímání se z Hitlerem a dalšími vysokými pohlaváry atd. Proč?Zajímala se církev v Čechách někdy o pozůstalé po obětech na základě kolaborace duchovních s Němci?Zajímalo někoho z duchovních co je s rodinou muže,který byl popraven na základě udání duchovního za pomoci porušení zpovědního tajemství?Co manželka,děti,rodiče?
  A jak je známo duchovní donášeli i další totalitě STB.Toto není žádné vyvolávání nesnášenlivosti,ale to jsou fakta.Církev by měla oddělit zrno od plev a měla by přijmout zodpovědnost
  Vše je pravda jsou i fota viz.článek p.Jiřího Batěka v Britských listech z 27.11.2012 i s fotkami pod názvem Hitlerovi služebníci.
  Duchovní se objímají s Hitlerem ale i s Josepfem Goebbelsem a s dalšími masovými vrahy.
  Nereagoval jste také na moji výzvu o tom,že by se církev měla zřeknout nějakých peněz ve prospěch postižených občanů povodněmi.Proč?
  Je to špatný požadavek?Mají si vysocí církevní hodnostáři užívat zatím co jejich ovečky nemají kde bydlet,co jíst do čeho se obléci atd.? Uvádím adresu aby jste mohl podat trestní oznámení moji osobu
  Jan Bouček 396 01Nečice č.14Považuji za zceela zbytečné s Vámi diskutovat,jste lhář v žádných literárkách jsem s Vámi nediskutoval.

 5. opakuji,že jsem s Vámi nediskutoval tak jste zřejmě prášil kožich sán sobě ubohý anonyme