Církevní restituce: Razicí štít nového tunelu – František Matějka

Pozemkový fond ČR a Lesy ČR budou mít jednu z hlavních rolí v církevních restitucích. Jelikož neexistuje seznam vydávaného majetku, přijde zástupce či zmocněnec církve, ukáže „tohle chceme“, předloží dokumenty, jejichž výčet a druh není stanoven, a když zástupci Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR uznají nárok, stát nemovitosti vydá. Více…

Církevní restituce? – Milan Kohout

Respektovat náboženství je něco jiného, než se jím nechat ovládat, zotročovat a oblbovat. Aneb organizovaná náboženství můžou být pro někoho, kdo se není schopen vyrovnat s představou smrti, dobrým sluhou, ale pro nás, kteří tyto berle nepotřebují, se náboženské organizace stávají zlým, nebezpečným a zotročujícím pánem.
Já jsem, jako komunistickou vládou vyštvaný chartista, odjížděl z bývalé totalitní republiky sice nevěřící, ale s velkou úctou k náboženství. Tenkrát bych určitě podporoval vznik dobře finančně zajištěných náboženských organizací. Dnes po mé dvacetipětileté zkušenosti s mocí reálných náboženských organizací ve Spojených státech už nikoliv. Více…

K církevním restitucím – poučení ze Slovenska

Bůh, náš otec,
pro chování

deset nám dal přikázání,

ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: „Plať!“

(Karel Havlíček Borovský 1853)

 Včera (na své 41. schůzi) měla Poslanecká sněmovna parlamentu na programu projednání Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Kvůli kauze CASA se k tomuto bodu nedospělo. Schvalování návrhu, který je již ve třetím čtení, se očekává v nejbližší době. Více…

DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ 380 – 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti

Historie nám ukázala, že dobrých deset staletí byla církev nepřítelem jakékoli sebemenší lidské spravedlnosti a ani jeden z řady papežů od třináctého století nevyjádřil sebemenší nesouhlas s inkvizicí ani s ostatními krvavými praktikami církve v průběhu staletí, spíše naopak. Učinil tak až Jan Pavel II. vůči čarodejnicím a Husovi – a to ještě nedostatečně.
Církev vždy vedla – naštěstí vždy neúspěšně – válku jak proti svobodě a všem demokratickým procesům, tak proti Darwinovi i Freudovi. Dnes vede válku proti homosexuálům, genetickému inženýrství, plánovanému rodičovství a rovnoprávnosti žen. Nevadí jí zločiny mocných, nevadí jí krev, bolesta a utrpení nevinných. Má vůbec tato organizace v dnešním světě právo na existenci? Více…

Stanovisko HzPD k církevním restitucím

Strany vládní koalice vyhrály volby na základě lživých programů. Věci Veřejné slibovaly odmítnutí církevních restitucí. Ale jejich odštěpenec LIDEM je podporuje. Co to je za podivnou vládu, která vládne díky podpoře strany, kterou ve volbách nikdo nevolil. To je výsměch demokracii! To je výsměch nám občanům! Poslanci prý zastupují své voliče. Strana LIDEM žádné voliče neměla a nemá!
Na podvodu a lži vzniklá vláda nemá žádné demokratické právo vládnout. Více…

Pozvání do sněmovny

Vážení přátelé,
v pátek 13. července po 14 hodině bude Sněmovna ve třetím čtení projednávat zákon „o vyrovnání státu s církvemi.“ Rozprava zřejmě skončí závěrečným hlasováním. Zveme občany, aby se jednání zúčastnili jako hosté na galerii.
Nezapomeňte si vzít občanské průkazy.

Lenka Procházková a Václav Dvořák

Pane kardinále Dominiku Duko – Marek Řezanka

Pane kardinále Dominiku Duko,
píší Vám jako člověk věřící, který svou víru považuje za záležitost ryze niternou až intimní a zároveň jako člověk, který se ve svých 13 letech rozhodl nechat se pokřtít v kostele Sv. Antonína na Praze 7. Je možné, že jsem již z řad Vašich oveček dávno vyškrtnut, protože na bohoslužby nechodím a kostel navštěvuji spíše tehdy, když v něm žádné kázání neprobíhá. Nečiním tak z nedostatku víry, ale z přesvědčení, že k rozjímání potřebuji více méně samotu a ticho, třebaže varhanní hudbu miluji a lidskou společnost mám rád. Více…

Dopis Jana Boučka kardinálovi Dukovi

Jaroslav Dominik Duka
Arcibiskup
Hradčanské náměstí 16/56
118 00 Praha 1

Věc:Žádost o vypsání ze seznamu  věřících občanů ČR

pane Jaroslave Duko,

obracím se na Vás s žádostí,aby moje osoba byla vypsána ze seznamu věřících občanů ČR..Narodil jsem se roku 1950 v Písku,kde jsem byl v Děkanském kostele téhož roku pokřtěn a zapsán  do seznamu věřících katolíků.

Toto své rozhodnutí jsem již před  Vaším nástupem do vedoucí církevní  funkce již dlouho zvažoval a po Vašem vystupování, které jde proti lidu této země jsem se okamžitě rozhodl dle výše uvedeného.K tomuto kroku mě zvláště vyburcoval Váš výrok o lůze,která se shromažďuje na náměstích a požaduje nepřijetí zákona o církevních restitucích.Zákon o církevních restitucích je velký podvod a tunel .Umožňuje rozkrádat historický majetek České republiky a lidí této země.Je v rozporu s biblí.. Nepokradeš….

Činím tak na protest nejenom proti Vaší osobě,ale vyjadřuji tak tímto gestem i nesouhlas s politikou církve České republiky,která za pomocí lží,podvodů chce opět ožebračit obyvatele této země a požaduje restituce údajného církevního majetku,který Vám byl údajně zabaven po 25.únoru r.1948.O tento majetek především  církev připravila tento lid po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620,tento majetek církev nikdy nevlastnila,v neposlední řadě tento majetek byl církvi odebrán v souvislosti s první pozemkovou reformou, revizí pozemkové reformy v letech 1945-1947 a též dle Benešových dekretů v letech 1945-1947.

Požadujete tedy to co jste k uvedenému datu 25.2.1948  nevlastnili,jednáte v rozporu s biblí… nepožádáš statku bližního svého……….. Nepokradeš.

Vámi vyhotovený soupis nejenom,že uvádí nesprávné údaje, kdy požadujete více pozemků než jste v r.1919 údajně vlastnili,požadujete o více než 50 000 ha lesa než jste dali do soupisu lesních pozemků v r.1931.Nestydíte se a požadujete i pozemky odebrané církvi na základě Benešových dekretů pro kolaboraci s Němci kdy tuto kolaboraci odnesli stovky  osob.

Nestydíte se požadovat náhradu za pozemky,které byly zabrány v obecním zájmu(silnice, přehrady,výstavba) nikdo ostatní nedostal nic proplaceno proč by měla mít proplaceno církvi?

Dochází k porušování Základní listiny lidských práv a svobod a Ústavy ČR-žádná skupina osob nesmí být zvýhodňována na úkor ostatních!!!!!Vaše jednání je protiústavní!!! Nestydíte se?Ne Vy se nestydíte a nikdy jste se nestyděli ani v minulosti okrádat a ožebračovat lid této země,kdy jste tento lid  přes tři sta let násilně převáděli na víru,vyháněli z vlasti,upalovali.

Nestyděli jste se tehdy nestydíte se ani dnes.Jak lze vyčíst z Vašeho dopisu č.j.324/90 ze dne 28.1.1990 kdy jste v rozporu s přijatým zákonem vyháněl Českou filharmonii z objektu kláštera v Praze 1,Husova 8.

Rovněž  příklad podvodně získané provozní budovy Národního divadla  po r.1989 řádem Dominikánek,které tuto  obratem  prodali ke škodě státu ukazuje jak to církev myslí s lidem této země a s Českou  republikou.

Žijete v této republice jste občané této republiky tedy musíte dodržovat zákony této země dopouštíte se podvodu a krádeže(tato zatím ve stádiu pokusu) způsobujete svým jednáním  České republice škodu velkého rozsahu podávám na Vás proto  trestní oznámení neboť jsem přesvědčen o tom,že by jste se  měl  z těchto trestních činů u soudu zodpovídat.Věřím,že bude  řešeno a že stanete před soudem, podvodník a zloděj zůstane podvodníkem a zlodějem i přesto,že nosí kněžský šat.

Váš požadavek na omluvu církvi  je absurdní, nejenom Vy ale i lid této země byl postižen komunistickým režimem, tedy není důvod ,aby jeden postižený odstraňoval škody způsobené druhému poškozenému.Škodu a omluvu by jste měl tedy vymáhat na Komunistické straně ne na lidech této země.Co se týče omluvy, měla by to být především církev,která by se měla omlouvat lidem této země nejenom za upáleného mistra Jana,ale i za stovky upálených  a postižených inkvizicí,násilné převádění na víru po dobu 300 let.Ale omluva by měla zaznít za jednání kolaborantů z řad kněží nejenom s Němci,ale i s STB.Především by jste to měl být Vy kdo by se měl občanům této země omluvit za výroky o lůze.Zde jste si spletl pane Duka století.Uvědomte si,že pro většinu lidí v současné době církev již nic neznamená a jste pro nás pouhý republikový předseda církevních  duchovních jste na tom  stejně tak jako každý  republikový předseda zahrádkářů,včelařů,myslivců,rybářů atd. 84% lidí jako církev  už nezajímáte.Prokazatelně ročně ubývá 100 000 věřících .A okrádat se p.Duka  jako naši předci v minulosti se my již nedáme.Svá práva budeme hájit přesto,že jsme pro Vás lůza a že již máte tunel připraven.

Církev svým jednáním a chováním ztratila veškerý kredit ,který měla před r.1989 a velice těžko ho získá zpět když nás chcete okrást a když nás nazýváte lůzou jako v dobách inkvizice.

Vy nás již upálit nemůžete na druhou stranu my Vás do vězení pro podvody a krádeže dostat můžeme.

Především Vy duchovní by jste měli dodržovat bibli a přikázání např.Matoušovo  ,,chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj a rozdej chudým a budeš míti poklad v nebi pojď a následuj mě….

I slova Vámi upáleného mistra Jana jsou příhodná..Kněží mají žít toliko z milodarů věřících  dle tohoto by jste se měli řídit a ne kout pikle jak nás okrást..

Vaše heslo IN SPIRITU VERITATIS (v duchu pravdy)je komické když bezostyšně požadujete něco co není a nebylo nikdy Vaše,když chcete okrást lid této země.Ve jménu,kterého boha takto činíte když popíráte bibli svatou?

Při první sešlosti rodiny tuto seznámím se svým krokem a vyzvu je aby též vystoupili z církve.

Neboť tato církev není dobrá.Požaduji písemné potvrzení,že jsem byl vypsán,pokud toto nedostanu budu požadovat splnění svého požadavku soudně nepřeji si abych v seznamu věřících figuroval.

Jan Bouček