Proslov Lenky Procházkové 6.7. 2012 na Václavském náměstí

/V rámci akce „Mistr Jan Hus a současnost“/

Říká se, že církev svatá je věčná. Dvacet let pro ni není žádná doba, zatímco pro nás, smrtelníky, je to zhruba čtvrtina života. Čtvrtinu našeho života katolická církev čekala na vhodnou vládu, která bude připravená uzavřít s církví kšeft.

Plácli si na to za zavřenými dveřmi a nazvali to zákonem. Potom ten právní zmetek vláda předložila parlamentu ke schválení. Jmenuje se to „vyrovnání státu s církvemi“. Když to přeložíme do srozumitelné češtiny jedná se o dar, kterým se římskokatolická církev stane největším soukromým vlastníkem pozemků v ČR. Krom toho se stát zavazuje, že další čtvrtinu našeho života budeme přispívat na platy duchovních a že po dobu třiceti let budeme splácet částku 59 miliard korun navýšenou o inflaci. Celkem jde o majetek v hodnotě  zhruba 160 miliard kč. Aby se zachovalo dekórum přizvala KC do komplotu dalších 16 malých církví a náboženských společností, protože v houfu se loupež organizuje snadněji. ŘKC se tedy takticky rozhodla, že z majetků a především peněz, které chce od nás všech získat, naláme pár drobků církvím malým. Dělení kořisti je domluvené a ani vláda a její obročníci nevyjdou zkrátka. Proto vláda tento nemravný, nespravedlivý a nebezpečný zákon prosazuje jako svou prioritu. Proto udržuje svůj vratký koaliční člun, do kterého už teče, na hladině zaříkáváním. Proto stále omílá, že zákon připravila ve jménu spravedlnosti a že nejde o dar, ale o návrat majetků, které byly KC ukradeny po únoru 48. To je lež! Pravda je zcela jiná.

Původ majetků katolické církve vznikl po Bílé hoře, kdy zabrala  nemovitosti po zabitých a uprchlých protestantech a dostala obrovské finanční dary od císaře Ferdinanda II, aby zakládala semináře a vychovala kněze, kteří měli české kacíře obracet na víru pravou. Z hlediska církve to byla požehnaná zlatá doba, z hlediska národa doba nejstrašnější. Dnes se ale dovídáme, že to nebylo tak zlé a že přece vznikaly krásné barokní kostely a paláce. Tvrdí se také, že jezuité pozvedli vzdělanost a že páter Koniáš byl vlastně sběratel vzácných zakázaných knih. Mluvit o inkvizičních procesech, o mučení, popravách a zabírání majetků po obětech je dnes pokládáno za demagogii. Jakoby těch stošedesát let až k reformám Josefa II. nestálo v učebnicích dnešního dějepisu za víc než okrajovou zmínku. Sto šedesát let, to je osm generací lidí, našich předků, o jejichž utrpení je prý neslušné mluvit. Ale čtyřicet let komunismu, kdy poprvé i katolická církev byla v nemilosti, ji  vyvyšuje jako obětního beránka a zvýhodňuje nad mnohými dalšími občany, kteří také s režimem nesouhlasili a byli stíhaní, nebo věznění. Těch čtyřicet let útlaku chce ŘKC  dnes zúročit způsobem, který je nemorální a pohoršuje historiky, ekonomy i právníky.

Majetky, o které dnes K Církev usiluje, aby byla odškodněna za křivdy komunismu, však ztratila už v roce 1781 reformou Josefa II.. Některé tehdy ztratila úplně a na zbylých směla pak už jen hospodařit, čili byly to majetky veřejné a nikoliv soukromé, církev s nimi nesměla disponovat bez souhlasu státu. Tak to zůstalo až do roku 1918. Pak se i ty  majetky, které církev spravovala,  značně ztenčily, když vznikla  Československá republika a  došlo k pozemkovým reformám,  což za chvíli podrobněji vysvětlí Jan Bouček.

Zakladatel státu – TGM byl člověk hluboce věřící, ale přesně rozlišoval mezi vírou a církví. Věděl, že víra je dar, s kterým se nesmí kupčit. Jako zralý muž přestoupil na protestantismus a psal mnoho kritických úvah o ŘKC a jejích hodnostářích. Více než třista krát byl za to soudně obžalován, ale všechny procesy  vyhrál. Po založení Československa usiloval o to, aby se stát vymanil z vlivu církve. Jako filozof zmapoval smysl českých dějin. Vyzdvihl odkaz Jana Husa a z husitů nedělal partu lupičů a teroristů, tak jak se o to dnešní učebnice snaží. Obdivoval dílo Jana Amose Komenského, biskupa Jednoty bratrské, protože věděl, že i malý národ může být velký svou mravností, tolerancí a vzdělaností dostupnou každému.

Nevím, zda dnešní vláda je tak vzdělaná, aby vůbec pochopila dosah zákona, který spáchala a kterým boří principy První republiky a omezuje suverenitu našeho dnešního státu, když chce z ŘKC udělat největšího vlastníka pozemků v republice a tím jí dát do rukou moc, kterou od Josefa II. už nikdy neměla. Zákon, o kterém mluvím, jde proti duchu naší ústavy, protože v demokratickém sekulárním státě, který se nesmí vázat na žádné náboženství, vytváří způsob nátlaku. Bohatá církev sice nebude mít mravní kredit, tak jako ho neměla po Bílé hoře, ale získá zlaté kreditní karty a opět může ohýbat duše a charaktery lidí. Nikoliv už násilím, nikoliv už útrpným právem, ale právem bohatého. Nikdo jí nezabrání ovlivňovat školství a vychovávat si své lidi a formovat je pro své úmysly. V nouzi, v které dnes mnoho našich občanů žije, je přirozené podlehnout nabídce bohatých sponzorů a dát si navléknout obojek. Naší vládě tyto úmysly kat. církve vyhovují, má totiž společný zájem – vychovat občany k poslušnosti a ohebnosti. A proto naše vláda církev svatou tak protežuje, je to pokrytectví oděné do katechismu!

V té souvislosti jsem napsala otevřený dopis papeži Benediktovi. Ten totiž je podle církevního práva vlastníkem všech římskokatolických majetků na celém světě. A protože je navíc i  neomylný, může výnosy z majetků i ty miliardy, které budeme třicet let církvi splácet, použít na cokoliv. Napsala jsem mu, že ale naše národní dějiny a naše hrdost se nedá ukrást tak jako ty pole a lesy. Dopis se mou podepsal historik Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák. Vím ale, že kdyby to bylo technicky možné, četl by papež milióny podpisů Čechů i Moravanů. Ateistů i věřících. Naše tři podpisy jsou jenom zástupné, ten dopis jsme napsali za všechny, kteří se zákonem nesouhlasí. Chtěli jsme, aby Vatikán věděl, že tu loupež odsuzujeme. A že se nepodrobíme vlivu bohaté církve, že kostely zůstanou dál poloprázdné, protože obřadnictví je jen přetvářka. Pravá víra nesídlí v chrámech ale v srdcích! Podali jsme také trestní oznámení na českého premiéra a celou vládu, která zákon pokoutně připravila podle nápovědy církve. Obvinili jsme vládu ze zneužití pravomoci a z tr. činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Další trestní oznámení jsou podána na kardinála Dominika Duku, který přípravu zákona dozoroval. V jeho případě jde o pokus krádeže. Státní zastupitelství pro Prahu 1 naše podání zamítlo, a když jsme napsali  na Městské státní zastupitelství, aby to přešetřilo, dopadli jsme stejně. Osoby činné v trestním řízení sice vazebně stíhají Davida Ratha pro několik miliónů v krabici a žádají vydání Vlasty Parkanové kvůli 650 miliónům, o které stát zaplatil za letadla víc než měl,  ale přípravu na spáchání škody v řádu desítek miliard nechávají státní zástupci stranou a dovolují vládě, aby trestný čin dokonala. Nyní jsme tedy napsali na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Možná vám to připadá jako boj proti větrným mlýnům. Jenže právě s tím oni počítají. Že se unavíme a že to vzdáme. Ale to se pletou. My na rozdíl od nich jsme se poučili z historie a stále máme na paměti 8. listopad 1620,  bitvu  na pláni Bílé hory, kdy vojáci byli unavení nočním pochodem a hladoví  a nedostatečně zásobení municí a kdy český král v poklidu seděl u oběda na Pražském hradě. Máme na paměti, že ta jedna prohraná bitva, trvající jen dvě hodiny rozhodla o budoucnosti národa na dvě stě let. Proto víme, že  dnes opravdu na únavu čas není. A ještě chvíli nebude.  Protože pokud zákon bude schválen parlamentem a pokud ho prezident podepíše, musíme my občané vyzvat senát, aby konal svou ústavní povinnost a obvinil prezidenta z velezrady.

To nejsou silná slova, to je konstatování stavu věcí. Prezident ČR nesmí svým podpisem stvrdit narušení územní celistvosti země ve prospěch státu jiného, tedy Vatikánu. O tom by mohli rozhodnout pouze občané v referendu. Další žaloby, pokud zákon bude schválen,  jistě přijdou od fyzických restituentů, kteří zákonem získají nerovnoprávné postavení vůči velkoryse obdarovaným církvím. Také náš Ústavní soud čekají těžké časy, protože zákon o tzv. vyrovnání státu s církvemi prolamuje Benešovy dekrety. Církevní specialisté nám zatím tají seznam majetků, které chtějí získat. Tvrdí, že objem pozemků jen odhadli a že to konkrétně dohledají, až zákon bude schválen. Rozhodnou prý zápisy v pozemkových knihách. Církevní odborníci se  dušují, že zápisy v pozemkových knihách jsou seriózní a že se jich lze držet jak Písma svatého. Opravdu? Nemovitosti, o které kolaborující Řád německých rytířů přišel v roce 1945 podle Benešova dekretu jsou v Pozemkových knihách Vyššího Brodu stále psané na Adolfa Hitlera. Komu je tedy nyní naše spravedlivá vláda chce vydat? Kdo je tím ukřivděným levobočkem, který má právo na odškodnění?? Církev svatá.

Jak asi víte, schvalování tohoto nemravného zákona už je ve třetím čtení. 10. července znovu začíná schůze sněmovny. Občané píšou poslancům dopisy, aby pro zákon nehlasovali, podepisují petice,  a dnes jsme se sešli tady. Podle průzkumů je 80 procent obyvatel Čech a Moravy proti tomuto zákonu, který pošlapává vývoj dějin. Jestli přesto bude schválen, znamená to, že vláda a nadpoloviční většina poslanců pohrdají vůlí a rozumem občanů. Znamená to, že nás nezastupují, že nekopou za Českou republiku. Slovo kolaborace je příliš mírné. Tohle co chystají, je zrada!  V době, kdy vláda nedokáže zajistit mnoha Čechům a Moravanům důstojný život, v době, kdy toto arogantní asociální panstvo už ožralo naši zem na kost, jí chtějí ještě zlomit páteř. Už zase přepisují dějiny. Pražský primátor pokrytecky klade věnce na Staroměstském náměstí na památku popravených stavovských vůdců, kteří umřeli kvůli svobodě víry a tentýž primátor hodlá pár metrů od někdejšího popraviště znovu vztyčit sloup se sochou PM, sloup, který tam vítězní Habsburkové postavili jako pečeť, že kacíři v Čechách byli rozdrceni. Socha  má stát na svém někdejším místě, a kamenný mistr Jan Hus na ni bude strnule hledět.

Dnes, když si připomínáme výročí jeho statečné smrti, bychom si měli uvědomit, že stojíme na důležité křižovatce.  Boj o demokracii nebyl vyhrán, skutečný boj o ni nastává až teď.  Demonstrovat je naše právo a vlastně i povinnost. I naše ústava to výslovně občanům přikazuje. Kardinál Duka ji asi nečetl, když nazývá demonstrující občany lůzou. Možná, že pořádně nepochopil ani Bibli. V evangeliích se přece nikde nepíše o tom, že církev má být bohatá. Kam se církev dostala od Ježíšova: Miluj bližního svého, rozdej svůj majetek a následuj mě?

Poslanec Marek Benda mi v nedávné tv debatě řekl, že chce ŘKC církvi vrátit pozici, kterou měla před Josefem II. Francouzská revoluce je pro něj trapný omyl dějin, stejně tak revoluce v roce 1848 a o Masarykovi nechce slyšet. V téměř celé Evropě došlo k omezení majetků a vlivu církve už dávno a církve tam dnes žijí z daní věřících, stát pouze udržuje historické církevní stavby. Ale ČR, která je pokládána za jednu z neateističtějších zemí, hodlá církvi darovat statisíce ha půdy a zadlužit dvě generace finančními splátkami. Dokonce i Evropská Komise  naši vládu varovala před tímto nesmyslným a neodůvodněným krokem. Ale vládu to nezajímá, její členové jezdí do Vatikánu častěji než dřív komunističtí papaláši do Moskvy. Radit se a poslouchat příkazy.

Česká média dlouho držela pusu a krok, teprve nedávno se trochu probudila. Ale pořád se drží opatrně zpátky. Nejsou nezávislá. My ale máme internet! Využívejme ho, posílejme si informace. Ty podstatné najdete na našich webových stránkách:  Hlavně nebuďme skleslí. Pravda nakonec zvítězí, ale dá to fušku. Tak buďme vytrvalí a stateční, přátelé! Nic není ztraceno, pokud to nevzdáme my sami.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

24 comments on “Proslov Lenky Procházkové 6.7. 2012 na Václavském náměstí

 1. Pingback: Proslov Lenky Procházkové a Jana Boučka 6.7. 2012 na Václavském náměstí | Stop církevním restitucím

 2. Paní Procházková řekla přesně to co cítí většina národa. Díky ji za to.

 3. Děkuji Vám paní Procházková za projev se kterým souhlasím a sama pokládám jednání vlády za trestný čin – velezradu a vlastizradu je načase je soudit .

 4. Nejsem ateista spíše „pohan“ a uznávám právo na víru každému člověku, ale v bibli a ani v jiných svatých knihách není nic o hromadění bohatství. Toto není posláním církví.

 5. Je NEUVĚŘITELNÉ slyšet pány poslance, jak laxně, liknavě a s nevalným zájmem, rozhodují o našem společném majetku a NEZNAJÍ PODSTATU VĚCI !
  PRYČ ZA VČASU S NIMI !!! JE TO NA NÁS !!!

 6. No, pokud to není celé opět komedie podobně jako ten slavný listopad, jsem pro nakopat posrancům včele s premiérem pr…

 7. Dekuji pani Prochazkove za statecnost, silu a viru s jakou bojuje za Ceskou republiku. A ptam se:
  Nechtela byste kandidovat za prezidentku Ceske republiky? Bylo by uzasne, kdyby se mezi soucasnymi nevolitelnymi kandidaty objevil slusny a statecny clovek.

 8. Je mnoho věřících kterým jejich víra velmi pomáhá v žívotních situacích.
  Je však nepřípustné, aby církve neoprávněně bohatly na úkor lidstva a získávaly neomezenou ekonomickou moc. Skromnost a pokora by jim měla být vlastní – jinak porušují to co sami káží i písmo svaté.

  Ztotožňuji se plně s Lenkou Procházkovou a doplňuji, že v době kdy mnoho našich rodin a občanů je na pokraji bídy, kdy stát je vydrancovaný a topí se v dluzích, by bylo by trestuhodné vydávat církvi jakýkoliv majetek!
  NEDOPUSŤME TO ! Žádejme potrestíní viníků tohoto pokusu o velezradu!

  Definice Boha podle nejnovějších poznatků kvantové fyziky a její supergravitační teorie zní:
  „Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, samo se sebou stojící ve střídavém vztahu. Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii univerza, to znamená veškerou hmotu vesmíru a tím tvoří základ veškerého bytí.“

 9. Paní Procházková, řekla jste to velice výstižně, cítí to tak mnoho lidí, jen to neumí tak dobře vyjádřit. Takže děkuji za ně i za sebe a musím se přiznat, že Vaše články v různých médiích mě poslední dobou příjemně překvapují. Držím Vám palce, přeji aby se Vám více dařilo pronikat i do těch mainstreamových (zejména námi placených veřejnoprávních) a volně připomínám slova Jana Wericha o tom, že boj s blbostí je velice těžký, neboť je to boj proti přesile, ale přesto se nemá nikdy vzdávat.
  K samotným „církevním“ restitucím a jejich hlavnímu protagonistovi bych rád řekl asi tolik, že kdyby to nebyla tak nesmírně drahá záležitost, tak bych možná byl pro co nejrozsáhlejší a nejvelkorysejší restituce a kompenzace co možno nejdříve.
  ŘKC se totiž bažením po majetku (vzpomeňme ještě katedrálu) dokonale před národem odmaskovala a znovu ukázala, co je vlastně zač. Církevní „otcové“ tím dokonale ilustrovali svoji naprostou odtrženost od myšlení, názorů, zájmů a životních postojů většina národa, zejména v dnešní krizové, pokrizové (a nedej bože možná i znovu předkrizové, čeká-li nás nějaká její další etapa) době. Domnívají-li se, že takto rozsáhlé nabytí majetku (a peněz!) církvi nějakým způsobem pomůže, tak já jsem přesvědčen, že opak je pravdou.
  Může to být totiž jeden z posledních hřebíků do rakve prestiže a jakéhokoli vlivu ŘKC (nejen) u nás.
  Občan (a daňový poplatník) České republiky se nedá oslnit zlatými ornáty, monstrancemi ani kalichy, nezačne navštěvovat kostely jenom proto, že byly z jeho peněz opraveny a zmodernizovány. Topení, osvětlení ani ozvučení nezajistí větší důvěryhodnost slov, pronášených z kazatelny. Polistopadové vzepětí důvěry k církvím je nenávratně pryč, odváto, promrháno. Počty věřících klesají neuvěřitelným tempem (viz. poslední sčítání lidu), kostely při mších zejí prázdnotou a hodnostáři si patrně myslí, že vše zachrání velký majetek a peníze.

  Nezachrání. Ježíš by musel vzít bič, a za takovouto službu je vypráskat z chrámu!

 10. Paní Procházková mluví z duše velké většině národa. Bohužel, naše arogantní vláda nechá lidi vykřičet, vypovídat se po internetu a stejně si udělá co uzná za vhodné. Jim je srdečně jedno, co si lidé myslí. Dokud se lidé neseberou a neprovedou konečně defenestraci, budou si dál dělat co se jim hodí. BOHU žel.

 11. Dobrý den, jediný možný prezident – nikdo z politiků!!!!Opravdu to nechcete zkusit????. zdravím J. Vítová

 12. Chápu všechny připomínky k restituci církevního majetku. Ale

  – těžko lze argumentovat, že majetek katolické církve pochází z politických rozhodnutí po bitvě na Bílé hoře. Asi chápete, že použití tohoto principu na celou oblast restitucí je nesmysl. Vždy je nutno stanovit nějaký termín, ke kterému jsou všechny vlastnické vztahy legitimní. V našem případě bylo jako datum logicky určen 28.únor 1948

  – jestliže uznáme předchozí argument, je celkem zřejmé, že restituce musí být provedena (vztahuje se na všechny dohledatelné fyzické a právnické osoby). Církev tuto podmínku splňuje, kupodivu nějak fungovala po celou dobu komunistické vlády

 13. Nesouhlasím s církevní restitucí. Veškerý majetek patří státu.

 14. Kam je možno poslat souhlasné hlasy? U Lenky Procházkové jde o vědecké dílo se kterým plně souhlasím. Zároveň žádám aby v konfrontaci k článku PRAVA z 21.7.2012 Kalouska i s jeho fotografii , bez komentáře ke všem jeho tendenčně formulovaným nesmyslům, byl jeho text v plném znění ZAVAZNĚ PUBLIKOVAN na stránkách PRAVA v co nejbližší době a doporučuji navíc publikaci v ostatním veřejném tisku

  • Dobrý den, existují petice:

   Petice na podporu lenky Procházkové – http://www.petice24.com/petini_akce_na_podporu_spisovatelky_lenky_prochazkove

   Petice za spravedlivé vyrovnání – http://www.spravedlivevyrovnani.cz/

 15. Plně souhlasím s paní Procházkovou – současná vláda to je tlupa negramotných zlodějů . v čele s premiéremn a vícepremiérkou- vůbec nemají púonětí jak to v dějnách šlo – kolik jim asi Vatikán zaplatil a kolik zaplatil tomu zloději Kalouskovi, o spícím knížeti ani nemluvě – děla jen naší republice ostudu a to by ještě chtěk být prezidentem – hanba !!!!!

 16. Církve žádný majetek neukradla. Získala jej dary, věny, dědictvím a vlastní hospodářskou činností. Ukraden jim byl komunisty v 48. V současnosti platí stát cirkevní hodnostáře a úředníky, a udržuje (nedostatečně) církevní objekty. Po vyrovnání se s církvemi to již činit nebude.
  Další lží je to, že majetek církve patří papeži, potažmo Vatikánu. To je pouze obrazné vyjádření, stejně tak českému (a kterékomu jinému) králi patřilo vše co zde žilo a stálo. Ale peníze si musel půjčovat.
  Odvolávat se v této kauze na husitské tradice – dosti na pováženou. Husité byli bolševiky středověku. Co může znít lepe sluchu ne nejhorší spodiny než apel : Běžte a ukradněte majetek bohatým! Konec-konců nejznámější husitský vojevůdce – Jan Žižka byl původním povoláním lapka (lupič).
  Jan z Husince kritizoval rozmařilost některých církevních hodnostářů a inklinoval k myšlenkám Jana Viklefa. Jeho největšími zásluhami bylo vytvoření Dekretu kutnohorského a úprava českého pravopisu – zejména odstranění spřežek a nahrazením diakritikou. Nikdy však neburcoval lid ke vzpouře a odporu, násilí mu bylo cizí. Plamenné traktáty byly dílem Aloise Jiráska a umělecké ztvárnění Zdeňkem Štěpánkem ve známém Vávrově filmu vůbec neodpovídá pravdě. Byl utopista, ale mocní tohoto světa něměli pro něj pochopení.
  Názory a myšlenky byly poplatné době svého vzniku: krutého středověku, kdy na jedné straně stála bohatá šlechta a klér a na druhé chudí všichni ostatní a mezi nimi polosvět – nuzně vypadající bohatí Židé. (Nic proti nim – jsou rovněž produktem doby).
  Od té doby však uplynulo hodně vody a svět se změnil. Zůstali však bohatí a chudí. Obě tyto kategorie se však dále dělí na bohaté rodem a zbohátlíky (v zemích bývalého SSSR jim říkají Noví Rusové), kteří bez skrupulí jdou přes mrtvoly. A chudí jsou buď tzv. střední vrstva, nebo lůza – lumpenproletariát. A zde je na společnosti, jestli nechá tuto spodinu se rozrůstat až si usurpuje moc ( a k ní provolává paní Lenka Procházková), nebo ji bude tvrdě postihovat. Chudoba není stav peněženky či bankovního konta, ale stav mysli.
  Takže každý, kdo si myslí, že by mělo platit právo, musí podporovat tento zákon o církevních restitucích.

  • Pokud byste sem pouze nekopíroval propagandu, ale třeba si pár článků z tohoto webu přečetl (můžete si i jinde ověřit), věděl byste, že církev měla majetky jen ve správě, ale patřily koruně a přešly na republiku. Navíc církev požaduje víc hektarů, než jí zbylo po 1.pozemkové reformě za 1.republiky. TGM byl podle Vás snad bolševik? Tento stát je sekulární, církve odškodnil již ve 2 vlnách v 90.letech, jiným právnickým osobám se nic nevracelo, ani fyzické osoby nebyly všechny odškodněny (ani to nejde, nelze vrátit čas o 50 let zpátky) a teď mají 3 generace platit církvím miliardy a ještě tomu říkat odluka? Proč a za co?
   Každý kdo podporuje církevní restituce podporuje podvod.

 17. Plně souhlasím s paní Procházkovou. Samozřejmě, že nelze souhlasit s takovým „vyrovnáním“, resp. loupeží. Jde o novodobé zabrání „Sudet“! Duka se projevuje jako pokrytec. Budiž mu peklo těžké.

  • Přát někomu peklo je opravdu smutné, nemyslíte? Vám ho někdo přeje?

 18. Paní Procházková anebo její kumpáni, můžete doložit, jak Řád německých rytířů kolaboroval s nacisty ?

  Pokud vím, tento řád naopak prot nacistům bojoval a těžce na to doplatil. Nebo Procházková zase lže ? Zajímavé, že proti komunistům tato dcera superbolševika „spisovatele“ Procházky nikdy nevystoupí.

 19. Žasnu nad tím, že jako jediný tady racionální (= rozumné) argumenty a skutečná fakta uvedl ing. Klimeš. Naštěstí i ty pseudorevolucionáře to už v srpnu přestalo bavit… zřejmě už teď nadávají zas někomu jinému?

 20. V návrhu zákona o církevních restitucích je § 22, který mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tím, je osvobozuje od daně z příjmu z jejich prvního prodeje.
  Toto neboť uniká pozornosti a zvýhodňuje církve před ostatními restituenty. Zároveň připravuje stát o 19% vráceného majetku. Přitom by církve, v případě, že by jim majetek nebyl sebrán, daň z příjmu platily při prodeji tak jako každý.

  Je nějaký logický důvod, proč jsou církve osvobozeny od daně z příjmu pokud majetek prodají? Prosím , abyste ve své odpovědi vysvětlil, proč nebyli takto zvýhodněni ostatní restituenti.

  V současné době dělá koalice drastická opatření na zvýšení příjmů státního rozpočtu a přitom zde se dobrovolně připravíme o desítky miliard, které by daň z příjmu představovala.

 21. Paní Procházková nemá pravdu v jediném – že se musí jednat slušně. Na slušnost už tady nikdo neslyší. Premiér Nečas se svojí vládou jde proti celému národu, nevidí, neslyší, vidí už asi jen svoje peníze, které mu tato vlastizrada přinese. Je k nevíře, že strany, které ani nevyhrály volby takto jednají proti svým voličům a lidem své země. Církvím se už majetky vracely a sám kardinál Tomášek řekl, že jsou to ze strany církví poslední nároky. Přijde Duka a bude vyhrožovat soudním vymáháním!! Možná z ho Vatikán jako poděkování udělá papežem.