Jan Bouček: Dopis občana

Ministr kultury
pí. Alena Hanáková

Věc: Stanovisko k mailové odpovědi na můj dopis ohledně církevních restitucí ze dne 26.7.2012

Vážená  paní Aleno Hanáková,
obrátil jsem se  na Vás ne jako ministra kultury ale jako na poslance parlamentu ČR.Stejným dopisem ze dne 11.7.2012  jsem se obrátil  i na všechny ostatní poslance parlamentu. Obracel jsem se v naději,že před projednáváním sporného zákona o církevních restitucích, budete můj podnět řešit.Nestalo se tak,přesto,že jsem poukázal na tu skutečnost,že v návrhu zákona jsou prokazatelně uvedené skutečnosti,,které jsou v rozporu se skutečností a že dochází prokazatelně k prolomení dekretů prezidenta Beneše. Poukázal jsem na chybné ocenění pozemků atd. Více…

Dopis vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové

Dne 13. 8. 2012 zaslala Lenka Procházková k rukám paní vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové dopis, který nyní zveřejňujeme. Také jej poslala na vědomí senátorům, poslancům, kanceláři prezidenta republiky, úřadu vlád a ČTK. V dopise rozepisuje osud jejích trestních oznámení na premiéra, ministry a kardinála Duku v souvislosti s přípravou zákona o tzv. církevních restitucích. Dopis ke stažení ZDE…

Kodex kanonického práva

Platný Kodex kanonického práva specifikuje, komu patří všechen majetek, který římskokatolická církev získala nebo v budoucnu získá. Církevní majetek (jeho nabývání, správa, smlouvy – zvláště odprodej) je zařazen do Knihy V – strana 134.

Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout zde…

Restituce církevniho majetku – rozbor JUDr. Hrádely

“Co bylo ukradeno, musí být vráceno“

aneb

právní rozbor k problematice restitucí církevního majetku

Předmluva

Četné vzájemné osočování a napadání spoluobčanů kvůli církevním restitucím, bouřlivé diskuse, z kterých jsem měl pocit, že spíš diskutující projevují své názorové přesvědčení, než by věcně argumentovali ve prospěch svých stanovisek či k vyvrácení případných nedostatků v argumentaci svých protivníků, mne přivedlo k potřebě si sám pro sebe ozřejmit, zda mají pravdu jedni či druzí. Sebekriticky přiznávám, že jsem vůbec netušil při zahájení práce, k jakým závěrům dospěji.

Celý dokument ke stažení zde…

Dopis Jana Boučka kardinálovi Dukovi

Jaroslav Dominik Duka
Arcibiskup
Hradčanské náměstí 16/56
118 00 Praha 1

Věc:Žádost o vypsání ze seznamu  věřících občanů ČR

pane Jaroslave Duko,

obracím se na Vás s žádostí,aby moje osoba byla vypsána ze seznamu věřících občanů ČR..Narodil jsem se roku 1950 v Písku,kde jsem byl v Děkanském kostele téhož roku pokřtěn a zapsán  do seznamu věřících katolíků.

Toto své rozhodnutí jsem již před  Vaším nástupem do vedoucí církevní  funkce již dlouho zvažoval a po Vašem vystupování, které jde proti lidu této země jsem se okamžitě rozhodl dle výše uvedeného.K tomuto kroku mě zvláště vyburcoval Váš výrok o lůze,která se shromažďuje na náměstích a požaduje nepřijetí zákona o církevních restitucích.Zákon o církevních restitucích je velký podvod a tunel .Umožňuje rozkrádat historický majetek České republiky a lidí této země.Je v rozporu s biblí.. Nepokradeš….

Činím tak na protest nejenom proti Vaší osobě,ale vyjadřuji tak tímto gestem i nesouhlas s politikou církve České republiky,která za pomocí lží,podvodů chce opět ožebračit obyvatele této země a požaduje restituce údajného církevního majetku,který Vám byl údajně zabaven po 25.únoru r.1948.O tento majetek především  církev připravila tento lid po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620,tento majetek církev nikdy nevlastnila,v neposlední řadě tento majetek byl církvi odebrán v souvislosti s první pozemkovou reformou, revizí pozemkové reformy v letech 1945-1947 a též dle Benešových dekretů v letech 1945-1947.

Požadujete tedy to co jste k uvedenému datu 25.2.1948  nevlastnili,jednáte v rozporu s biblí… nepožádáš statku bližního svého……….. Nepokradeš.

Vámi vyhotovený soupis nejenom,že uvádí nesprávné údaje, kdy požadujete více pozemků než jste v r.1919 údajně vlastnili,požadujete o více než 50 000 ha lesa než jste dali do soupisu lesních pozemků v r.1931.Nestydíte se a požadujete i pozemky odebrané církvi na základě Benešových dekretů pro kolaboraci s Němci kdy tuto kolaboraci odnesli stovky  osob.

Nestydíte se požadovat náhradu za pozemky,které byly zabrány v obecním zájmu(silnice, přehrady,výstavba) nikdo ostatní nedostal nic proplaceno proč by měla mít proplaceno církvi?

Dochází k porušování Základní listiny lidských práv a svobod a Ústavy ČR-žádná skupina osob nesmí být zvýhodňována na úkor ostatních!!!!!Vaše jednání je protiústavní!!! Nestydíte se?Ne Vy se nestydíte a nikdy jste se nestyděli ani v minulosti okrádat a ožebračovat lid této země,kdy jste tento lid  přes tři sta let násilně převáděli na víru,vyháněli z vlasti,upalovali.

Nestyděli jste se tehdy nestydíte se ani dnes.Jak lze vyčíst z Vašeho dopisu č.j.324/90 ze dne 28.1.1990 kdy jste v rozporu s přijatým zákonem vyháněl Českou filharmonii z objektu kláštera v Praze 1,Husova 8.

Rovněž  příklad podvodně získané provozní budovy Národního divadla  po r.1989 řádem Dominikánek,které tuto  obratem  prodali ke škodě státu ukazuje jak to církev myslí s lidem této země a s Českou  republikou.

Žijete v této republice jste občané této republiky tedy musíte dodržovat zákony této země dopouštíte se podvodu a krádeže(tato zatím ve stádiu pokusu) způsobujete svým jednáním  České republice škodu velkého rozsahu podávám na Vás proto  trestní oznámení neboť jsem přesvědčen o tom,že by jste se  měl  z těchto trestních činů u soudu zodpovídat.Věřím,že bude  řešeno a že stanete před soudem, podvodník a zloděj zůstane podvodníkem a zlodějem i přesto,že nosí kněžský šat.

Váš požadavek na omluvu církvi  je absurdní, nejenom Vy ale i lid této země byl postižen komunistickým režimem, tedy není důvod ,aby jeden postižený odstraňoval škody způsobené druhému poškozenému.Škodu a omluvu by jste měl tedy vymáhat na Komunistické straně ne na lidech této země.Co se týče omluvy, měla by to být především církev,která by se měla omlouvat lidem této země nejenom za upáleného mistra Jana,ale i za stovky upálených  a postižených inkvizicí,násilné převádění na víru po dobu 300 let.Ale omluva by měla zaznít za jednání kolaborantů z řad kněží nejenom s Němci,ale i s STB.Především by jste to měl být Vy kdo by se měl občanům této země omluvit za výroky o lůze.Zde jste si spletl pane Duka století.Uvědomte si,že pro většinu lidí v současné době církev již nic neznamená a jste pro nás pouhý republikový předseda církevních  duchovních jste na tom  stejně tak jako každý  republikový předseda zahrádkářů,včelařů,myslivců,rybářů atd. 84% lidí jako církev  už nezajímáte.Prokazatelně ročně ubývá 100 000 věřících .A okrádat se p.Duka  jako naši předci v minulosti se my již nedáme.Svá práva budeme hájit přesto,že jsme pro Vás lůza a že již máte tunel připraven.

Církev svým jednáním a chováním ztratila veškerý kredit ,který měla před r.1989 a velice těžko ho získá zpět když nás chcete okrást a když nás nazýváte lůzou jako v dobách inkvizice.

Vy nás již upálit nemůžete na druhou stranu my Vás do vězení pro podvody a krádeže dostat můžeme.

Především Vy duchovní by jste měli dodržovat bibli a přikázání např.Matoušovo  ,,chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj a rozdej chudým a budeš míti poklad v nebi pojď a následuj mě….

I slova Vámi upáleného mistra Jana jsou příhodná..Kněží mají žít toliko z milodarů věřících  dle tohoto by jste se měli řídit a ne kout pikle jak nás okrást..

Vaše heslo IN SPIRITU VERITATIS (v duchu pravdy)je komické když bezostyšně požadujete něco co není a nebylo nikdy Vaše,když chcete okrást lid této země.Ve jménu,kterého boha takto činíte když popíráte bibli svatou?

Při první sešlosti rodiny tuto seznámím se svým krokem a vyzvu je aby též vystoupili z církve.

Neboť tato církev není dobrá.Požaduji písemné potvrzení,že jsem byl vypsán,pokud toto nedostanu budu požadovat splnění svého požadavku soudně nepřeji si abych v seznamu věřících figuroval.

Jan Bouček

JUDr. Karol Hrádela: Připomínky k diskuzi k církevním restitucím

Dne 17. dubna 2012 se uskutečnilo Žofínské fórum na téma: „Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?“ Na něm jsem písemně položil přiložené otázky. Přestože jsem byl prvním přihlášeným, k odpovědi na mé dotazy nedošlo. Z uvedeného důvodu jsem se hlásil do diskuse i zvednutím ruky tak, abych alespoň zjistil, zda dostanu odpověď jiným způsobem. Když mne začal sledovat celý sál, byl jsem před ukončením fóra vyvolán moderátorem a jím dotázán na emailovou adresu s tím, že na ni obdržím odpověď na své nezodpovězené otázky. Adresu jsem předal a odpovědi či mlčení diskutujících na položené otázky na své stránce zveřejním. Na fóru vystoupili a snad zodpoví dotazy Alena Hanáková, ministryně kultury České republiky, Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský, Jiří Schwarz, Národní ekonomická rada vlády, Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví, Marek Benda, poslanec, PSP ČR, a místo původně ohlášeného Vítězslava Jandáka, poslance, PSP ČR, vystoupil senátor Jiří Dienstbier. Na otázky odpověděli Jiří Dienstbier a Jiří Schwarz, i jejich odpovědi jsou pod otázkami zveřejněné. Do dnešního dne ostatní diskutující svoji odpověď nezaslali.

Příloha: Položené otázky a doručené odpovědi

Jan Bouček – přípis Vrchnímu státnímu zastupitelství

Reakce Jana Boučka na vyjádření státní zástupkyně MSZ JUDr. Magdalény Felixové ve věci trestního oznámení:

Vážený pane vrchní státní zástupce,
rozhořčen neodpovědným přístupem členů vlády ČR k přípravě zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, jenž povede k obrovským ekonomickým škodám pro stát ve prospěch menšiny obyvatelstva a v případě katolické církve ve prospěch nadnárodní organizace, jsem dospěl k názoru, že členové vlády v čele s předsedou vlády Petrem Nečasem a představitelé katolické církve v čele s kardinálem Dominikem Dukou zašli za hranice  svých ústavních pravomocí, překročili meze pouhých politických pochybení, zneužívají svého úředního postavení,  vědomě připravují poškození státu a dopouštějí se tak protiprávního jednání, postižitelného dle zák.č. 40/2009 Sb. Spoléhají se na složitost a nepřehlednost ekonomických, právních a mezinárodních souvislostí, jež je překážkou pochopení poslanců, co vlastně mají odhlasovat v rozporu se svou ústavní povinností hájit zájem státu.

Celý dokument ke stažení zde…